DOMOV

Zločinnosť a náboženstvo.
 
( Prevzaté zo stránky Spoločnosti Prometheus A. Rehák: Zločinnosť a náboženstvo))
 
Je až zarážajúce ako často počujeme z úst predstaviteľov cirkví a im servilných politikov, že 
náboženstvo je (jedinou ) zárukou morálky. 
Faktom ostáva, že ide o často opakovanú, ale ničím nedokázanú tézu, ktorej propagátori dúfajú, že 
ustavičným opakovaním napokon tomu ľudia aj uveria.. V celej súčasnej svetovej literatúre a ani v 
jednej zo špičkových svetových encyklopedických diel sveta (Encyclopaedia of Religion and 
Ethics- Encyclopaedia Britanica, atď) nie je uvedený ani jeden jediný dôkaz, že by túto tézu 
niekto vedecky preskúmal a potvrdil.
 
Avšak nie len že nikdy jej pravdivosť nebola dokázaná, ale súčasné dostupné štatistické dáta z 
krajín celého sveta vykazujú vyššie podiely náboženských veriacich občanov uväznených pre ťažké 
prečiny a zločiny, než je ich podiel v celkovej populácii príslušnej krajiny !
Literatúra na túto tému je tak široká, že je možno iba obmedziť sa na niektoré údaje:

ČO JE VEDECKY DOKÁZANÁ PRAVDA? 
USA		1/10 sú ateisti	 7.4/100 tisíc sú počty vrážd
Austrália         1/3 sú ateisti	  1.8/ 100 tisíc sú počty vrážd
 V známej väznici Sing-sing bolo 1.553 trestancov väznených za najťažšie zločiny, z nich 855 
katolíkov, 518 protestantov, 117 židov, a iba 8 sa nehlásilo k žiadnemu náboženstvu 
 Podľa Wayne Aikena ( organizácia "American Atheists ) ateisti sú zastúpení v menšom     
percente než 1% medzi trestancami odpykávajúcimi si trest vo väzniciach.
Konkrétne cifry možno nájsť aj v knihe : "The New Criminology" - autori :Max D. Schlapp 
a Edward E. Smith, kde je uvedené , že DVE GENERÁCIE štatistikov ZISTILI, že 
proporcionálne počty väzňov bez náboženskej výchovy je asi JEDNA DESATINA 
percenta! 
medzi nimi prakticky neboli ŽIADNI agnostici, ateisti, voľnomyšlienkari, alebo unitaristi
Výskum v nápravných zariadeniach Massachusettes ukázal, že ani jediný väzeň nebol 
nenábožensky orientovaný
väzňov. z toho polovica (15,694 ) katolíkov, 10,968 protestantov, 4,000 židov , 320 
ODMIETLO udať vierovyznanie a ani jeden nebol ateistom.
Dokázali, že počty veriacich v skupine kriminálnikov dopúšťajúcich sa najťažších zločinov sú 
vyššie , než počty neveriacich . V diskusii k tejto téme Garvin Mc Cain , odpierajúci sa o viac 
než desať ročný výskum , v ktorom preskúmal približne 2 milióny kriminálnikov, nebol v stave 
vyvrátiť toto tvrdenie, a potvrdzuje, že je dokázaná korelácia najmä vo vyššom počte ťažkých 
zločinov, zatiaľ čo pri ľahších porušeniach zákona nebolo jednoznačne dokázať. Ide teda o dáta 
z dvoch na sebe nezávislých prameňov, čo silne podopiera vierohodnosť nájdených výsledkov 
( Free Inquiry 2,1996 a 4,1996) 
prevládajú veriaci - kresťania. (Marie P. Prins, Free Inquiry 3,1993.) 
civilizovanom svete, pretože patria do základných predpokladov prevencie kriminality No bolo 
by ilúziou domnievať sa, že v súčasnej "pastorizačnej - duchovnej" atmosfére by sa niekto 
odvážil takú štúdiu urobiť, tobôž uverejniť .Môžeme sa teda oprieť iba o kusé údaje Myslím 
tým dáta vyslovené riaditeľom odboru väzenskej stráže plk.. B. Ševčeka na seminári pastoračnej 
služby väzňov, podľa ktorých až 87 % väzňov , ktorí si odpykávajú trest možno zaradiť do 
skupiny veriacich občanov, zatiaľ čo podľa sčítania ľudu na Slovensku počet veriacich v tom 
čase bol iba 72% .(M. Ščurková, Katolícke noviny 23,19.1993) 
ktorí boli pôvodne neveriaci, avšak z rôznych príčin sa vrátili k náboženskej viere, a vyvíjajú 
okolo svojich "životných skúsenosti" obrovskú propagandu . Výskum , ktorý urobila "Roper 
Organization" zistil, že potom čo sa začali hlásiť k "NOVOZRODENÝM" sa ich chovanie 
ZHORŠILO - v porovnaní s kontrolnou skupinou alebo s ich predchádzajúcim chovaním pred 
konverziou. V kontrolnej skupine iba 4 % udávalo riadenie auta v spitom stave , 
NOVOZRODENÍ až v 12% . Pred svojou konverziou 5% MOVOZRODENÝCH používalo 
drogy, po konverzii však až 9 %. ["Freethought Today", September 1991, p. 12.]
Štatistiky teda jasne dokazujú , že nábožnosť NEVEDIE k zvýšenej 
moralite, ani neznižuje kriminalitu. 
 
(pozri tiež internet:http://www.infidels.org/~godlessheathen/Reason3A.html)

Okrem SÚCASNÝCH štatistík nasvedčujú tomu aj historické štatistické dáta:
sa postupne vymanili zo stredovekej podriadenosti cirkvi boli podstatne účinnejšie než aktivity 
cirkví. Ťažké delikty vykazujú väčší výskyt v krajinách, kde cirkev je bohatá, ak niektorý faktor 
DOKAZATEĽNE znížil kriminalitu tak to bolo zavedenie policajných štruktúr štátnymi 
orgánmi., História z minulého storočia dokazuje, že toto opatrenie bolo behom piatich rokoch 
viac účinné v poklese zločinnosti, než docielili cirkvi za päťdesiat rokov.( J. McCabe, 
Rationalists Encyclopaedia)
tomu bolo vo Francúzku ako aj vo Veľkej Británii, Za päťdesiat rokov sekularizácie štátu 
poklesla kriminalita z 5.486 za jeden rok na 2000 za jeden rok ((Dr. Lacassagne, Revue 
splynutiu štátnej moci s cirkevnou- katolíckou . Talianske oficiálne výkazy , ktoré sa ročne 
zverejňovali vykázali v tomto období dvojnásobné zvýšenie kriminality behom štyroch rokov ( 
do čoho nebola zarátaná politická kriminalita "disidentov") 
Roberta Stouta (New Zealand) katolíci tvorili 14,07 % populácie , avšak vo väzniciach si 
odpykávalo trest 41,74 % katolíkov. V Austrálii ( štatistiky New South Wales) z celkového 
počtu 1,330 väzňov 505 bolo katolíkov, hoci podiel katolíkov v populácii je iba jedna pätina ( 
550,000 z celkového počtu 2,600.000) Štatistiky štátu Victoria (1936) uvádzali , že katolíci 
tvorili 18 % populácie, avšak vo väzeniach bolo katolíkov 29,61 % 
Toto však nedokazuje, že NÁBOŽENSTVO A PRÍSLUŠNOSŤ K CIRKVI sú príčinou kriminality. 
Dopustili by sme sa rovnakej chyby, keby humanisti tvrdili niečo takéhoto ( žiaľ zo strany 
klerikálov sa stále stretávame s podobnými ohováračnými útokmi proti tým, čo nie sú ich 
príslušníci!)Poctivý prístup k VEDE vyžaduje, aby humanisti VYVRACALI nepravdy a propagačné lži, ktoré 
nie sú v súlade s výsledkami vedeckého poznania ( toto bolo cieľom celej predchádzajúcej časti!). 
Súčasne však treba sa usilovať o vedecké hľadanie KOREŇOV kriminality a otvorene priznať , to 
čo sa ešte vede nepodarilo odhaliť.

HĽADANIE SKUTOČNÝCH KOREŇOV KRIMINALITY.
Sociológovia skúmajú svojimi špecifickými metódami príčiny znižovania morálky a stým 
súvisiaceho asociálneho chovania vedúceho ku kriminalite. No nemožno tvrdiť, že táto oblasť je už 
úplne známa. Sú známe zatiaľ ešte iba niektoré čiastočné poznatky.
Podľa profesora Davida Dawnesa z z londýnskej School of Economics podstatnú rolu hrajú medzi 
inými aj tieto faktory:
Nezamestnanosť, najmä mladých mužov zreteľne súvisí s narastajúcim a meniacim sa trendom     
kriminality v mestách Podľa výsledkov analýzy 64 výskumných projektov Chiricos (1987) 
zistil, že závislosť kriminality na nezamestnanosti je signifikantne vyššia od sedemdesiatich 
rokov než bola predtým
V Británii a vo väčšine Európskych štátov narástla kriminalita ( V Anglicku a vo Walesu v    
rokoch 1989 -92 nárast bol 40 %,-- oproti tomu v porovnaní s Holandskom ( kde prebieha v 
spoločnosti výrazná SEKULARIZÁCIA) je nárast kriminality iba polovičný v porovnaní s 
Anglickom
Oliver James potvrdzuje priamu súvislosť stúpajúcej kriminality mladistvých s narastajúcou     
chudobou a s krízou v rodine
Súčasne však nárast bohatstva a prehlbovanie sa priepasti medzi bohatými a chudobnými     
spôsobujú nárast kriminality NA OBOCH PÓLOCH spoločnosti (rovnako v triede bohatých ako 
v triede chudobných )
 Ekonomicky úspešné spoločnosti, ktoré navyše nepripúšťajú narastanie priepasti medzi     
bohatou a chudobnou vrstvou ako aj úspešne potláčajú nezamestnanosť majú JEDINE 
PERSPEKTÍVY na znižovanie kriminality.
Iné sociologické výskumy poukazujú aj na závislosti kriminality so VZDELANÍM, Tieto faktory sú 
však podstatne slabšie než predošlá skupina príčinných faktorov. Preto sa ich dotknem iba okrajovo
Tak na príklad sa zistilo, že väzni sa vyznačujú obvykle menším stupňom vzdelania. V    
Bavorsku sa zistilo, že provincie , v ktorých je viac škôl a možností vzdelania a menej kostolov 
mali nižší stav kriminality
 Existujú aj štúdie o závislosti IQ a kriminalitou. Tu už nie sú tieto závislosti PRIAME. Iba    
jedno sa zistilo, že čím väčší stupeň IQ, tým väčší sklon k LIBERÁLNEMU mysleniu (Thomas 
Symington a Vernon Jones)
 Dr Christian, hlavný inšpektor štátnych nápravných zariadení v štáte New York skúmal    
záznamy 22,000 väzňov a našiel iba 4 % absolventov vysokých škôl, zatiaľ čo v celkovej 
populácii tento počet bol oveľa vyšší.
 Burnham Beckwith zozbieral množstvo štúdií skúmajúcich IQ v závislosti na náboženskej     
orientácii. V 13 z týchto štúdií sa zistilo, že jedinci vykazujúci vyššie IQ a ktorí mali lepšie 
výsledky pri štúdiu vykazovali tendenciu k nižšej religiozite

SÚČASNÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU.
Na Slovensku po novembri 1989. prevzal štát na seba úlohu agitátora náboženského presvedčenia a 
vynaložil nemalé inštitucionálne a finančné prostriedky na takúto agitáciu ( Obrovské finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, veľký objem náboženských relácií a agitácie vo verejných más 
médiách, poskytovanie subvencií na výstavby kostolov a sakrálnych budov, iné výhody cirkvám a 
náboženským organizáciám a napokon aj formálne a rétorické vystúpenia popredných politických 
činiteľov na podporu náboženstva.) Občas sa stretávame aj s názormi, že táto kampaň silne 
subvencovaná a morálne podporovaná štátom JE ÚSPEŠNÁ v tom zmysle, že sa ňou docielil 
zvýšený stupeň nábožnosti na Slovensku
Logicky by sme teda mali očakávať, že s úspešným zvyšovaním nábožnosti sa zvýšila aj 
MORÁLKA a s ňou v súvislosti muselo teda aj nevyhnutne dôjsť k ZNÍŽENIU KRIMINALITY v 
porovnaní s "ATISTICKOU" érou, ktorá predchádzala november 1989.
Pozrime sa teda na skutočnosť:
Ukážky grafov z knihy Karola Ondriaša: Zamatová revolúcia a ródeo Veľkých samcov 
Tieto grafy nevyžadujú žiaden komentár a dokazujú, že tézy podľa profesora Davida Dawnesa 
uvedené v predchádzajúcom dostatočne vysvetľujú aké je PRAVDIVÁ ZÁVISLOSŤ medzi 
MORALITOU, KRIMINALTOU a ostatnými SOCIÁLNYMI faktormi. 
Inými slovami: Nepomôže nám ani ak sa budeme všetci do nekonečna modliť, ani to ak by sme 
všetci strávili väčšinu dňa v kostoloch MORÁLKU a KRIMINALITU tým vôbec neovplyvníme..
 
 
Treba odstrániť predovšetkým sociálne príčiny, ktoré boli dosť jasne rozvedené v tézach uvedených 
v analýzach skutočných príčin
 

             Kriminalita SK2.gif (19293 bytes)

 


 

DOMOV