< DOMOV

 

DOMOV

Nejednotný meter na rozhrešenie pri spovedi  

Katolícka cirkev v Taliansku je hlboko rozhorčená nad prieskumom ako reagujú kňazi pri spovedi na priznané hriechy.. Skupina novinárov urobila takýto prieskum tým, že jednotliví žurnalisti sa vyspovedali z „hriechov“, ktoré si iba vymysleli a zaznamenali ako to spovedník  „ohodnotil“, ako reagoval.

Vatikánske oficiálne noviny L Osservatore Romano z úžasom vykričali tento skutok ako hanebný čin „falošnej spovedi“ s cieľom zozbierať materiál na hanebnú novinársku kačicu , L Osservatore Romano  vo svojom úvodníku doslovne uvádza: „ Hanba! Nie je iný výraz na vyjadrenie nášho rozhorčenia nad činom zameraným na odporné, bezcenné, znevažujúce útoky.

Prečo je vatikánska propaganda natoľko zhrozená nad týmto výskumom a hlavne nad jeho výsledkami:? Výsledky totiž odhalili, že priemerný taliansky kňaz vonkoncom nedrží krok so zásadami, ktoré presadzuje Vatikán.

Bude zaujímavé popísať podrobnosti:

Novinári navštívili spovedeľnice 24 rôznych kňazov v piatich talianskych mestách vrátane Ríma. Výsledok uverejnili v magazíne L Expresso s odôvodnením ako kňazi zvládli svoje pastorizačné povinnosti a či naozaj sa pri tom pridržiavajú dogmy vytýčenej cirkvou a jej učením

Žurnalisti zistili pri tomto prieskume, že kňazi sú takmer úplne „vedľa“ a že nedodržiavajú učenie cirkvi vo veciach spoločenského správania „hriešnikov.“ Jediný bod v ktorom bola jednotnosť boli otázky umelého prerušenia tehotnosti.

Jedna z novinárok vyhlásila pri svojej spovedi, že  požiadal lekára, aby zastavil respirátor (prístroj na umelé dýchanie pre ochrnutých pacientov, ktorí nemôžu dýchať), ktorým sa jeho otec udržiaval na žive. „ Prestaňte na to myslieť“ povedal spovedník v Neapoli „Ja by som urobil to samé, keby som mal otca, alebo manželku  či dieťa, ktoré už roky živoria v dôsledku takého umelého udržiavania pri živote.“

Opakovane sa popisuje v magazíne , že kňazi dávali celkom odlišné  rady vo veciach, ktoré cirkev pokladá za „hriech“ – najmä vo veciach týkajúcich sa homosexuality, rozvodov, výskumu kmeňových buniek, eutanázie a prostitúcie. Jeden novinár vyhlásil, že je HIV pozitívny ( teda, že trpí chorobou AIDS) a pýtal sa či smie používať prezervatív keď má pomer so svojou priateľkou.. Jeden kňaz mu dal zápornú odpoveď, druhý povedal, že  to je jeho osobná vec, nie je to ani vec svedomia.

Iný novinár predstieral, že je výskumník, ktorý dostal výhodnú ponuku pracovať v zahraničí na embryonálnych kmeňových bunkách. Ak by bral do úvahy finančný zisk, dovolilo by mu to , aby sa so ženou rozhodli konečne mať deti , čo si nemohli dovoliť doteraz.. Má teda zobrať toto výhodné miesto, alebo nie? Odpoveď znela: „Áno, áno , samozrejme!“

Ak berieme do úvahy takmer hysterickú nenávisť Vatikánu voči homosexuálom, so známymi  výrokmi že homosexuáli sú „vnútorne skazení“ a „mravne vyšinutí“ jeden homosexuál bol prekvapený keď mu kňaz povedal, že najlepšie riešenie v jeho prípade je „byť sebou samým“

L Osservatore Romano rozvádza svoje námietky tvrdením, že klamstvo novinárov spočíva v tom, že sa dopustili „svätokrádeže tým, že narušili posvätné miesto na ktorom kajúcny hriešnik prosí intímne , aby mu Boh udelil svoju lásku.“

Podľa názoru redakcie NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE toto stanovisko potvrdzuje, že nový pápež Ratzinger je viac autoritatívny než bežný klérus. Dokonca aj kňazi, ktorí majú v sebe súcit nedbajú na oficiálne  bigotné stanoviská cirkvi a riadia sa vlastným srdcom a rozumom. 

Spracované volne podľa: NATIONAL SECULAR SOCIETY NEWSLINE, 2. február, 2007.Ilustrácia:Ale, ale pane faraři, Eko-konzult  2003)