DOMOV

 

Prečo sme proti Základnej zmluve SR so Svätou Stolicou ?

Vláda SR dojednala so Svätou Stolicou a Národná rada SR odsúhla­sila 30.11.2000 tzv. Základná zmluvu, slávnostne podpísanú vo Vati­káne s nezvyčajným chvatom 19.12.2000.

Zmluva zabezpečuje, aby sa na základe jej záväznosti uzavreli ešte ďalšie štyri zmluvy špecifického charakteru.. Táto Základná zmluva zachádza ďaleko za hranice konkordátov (zmlúv)

Preto, aby si zabezpečili jej "nevypovedateľnosť", obidve zmlu­vné strany ju vydávajú za medzinárodnú zmluvu na čo však experti na medzinárodné právo, s poukazom na vyššie uvedenú charakteristiku suverénneho štátu, majú rozdielne názory.

Takmer každý odsek zmluvy sa začína "Katolícka cirkev     právo- zatiaľ čo SR sa takéto kategorické výsady neprisudzujú. Takto sa zasahuje do vnútroštátnych problémov Slovenska, ktoré Svätej Stolici nijako ne­prislúchajú.

- Šestnásť článkov Základnej zmluvy zabezpečuje katolíckej cirkvi výsadné práva v porovnaní s inými organizáciami obyvateľstva. Sú to články: 3/1, 3/4,4,5A,6/1,6/3,13/1,13/6,14/1,15,16/1,17/1,18/3, 19,20/2, 21/2.

- Trinásť článkov ukladá SR povinnosti a záväzky založené na kano­nickom práve a dogmách katolíckej cirkvi. Sú to články: 2/1, 2/2, 3/4,5/2,6/2,7,9.12/2,13/2,13/5,13/7,17/2,21/1.

Základná zmluva nie je zmluvou medzi dvoma medzinárodnými subjektmi (štátmi)lebo sa týka iba jednej skupiny občanov SR. V demokratickom štáte nemožno vytvárať privilégiá (aj povinnos­ti) iba pre jednu skupinu obyvateľstva, ak sa tieto práva- povinnosti netýkajú každého občana.

Táto zmluva neobsahuje vzájomné výhody pre obidve strany, ale diktuje SR obrovské inštitucionálne a finančné povinnosti bez záruky konkrétneho a merateľného vzájomného pro­spechu.

Základná zmluva mení demokratický systém SR z rovnosti všetkých občanov na náboženský fundamentalistický  režim a tým ohrozuje samotné základy demokracie.

Uplatňovanie základnej zmluvy je tiež vážnym porušovaním práv­nych záväzkov prijatých SRf akými sú:

1. Ústava SR

2. Medzinárodné pakty (Osobitne Európska konvencia o ochrane ľud­ských práv a základných slobôd, ČI. 9/2/, ktorý zdôrazňuje ochranu  všetkých  občanov štátu.)

3. Kodanské podmienky prispôsobenia právneho systému SR podmien­kam Európskej únie /acquis communautaire/, ako to SR ukladá zmluva o prístupe do EU.

Úplná väčšina členských štátov EU nepripúšťa žiadne právne akty ktoré nie sú v súlade rovnosti občanov bez ohľadu na ich vyznanie. SR však prijatím takejto zmluvy chce oklieštiť základ­né demokratické práva svojich občanov a prijať úpravy popiera­júce acquis communautaire

 

Vážení občania,

Nedovoľte, aby sa demokratická Slovenský republika vrátila do stredovekého delenia moci medzi štátom a katolíckou cirkvou. Urobte všetko čo je vo vašej moci proti tomuto kroku späť!

 ANO a Spoločnosť Prometheus sú PROTI zmluve  POZRI TU (off line)

Pozri tiež: Ako to je s výhradou svedomia v ostatných európskych štátoch