DOMOV

 

Kresťanské doktríny majú pôvod v pohanských

(podľa URL: http://truthbeknown.com/waite.htm.

Pred kresťantvom panovali "pohanské" mýty a rituály, ktoré kresťanstvo veľmi pohotovo prevzalo. Autor tohoto článku je Charles Waite, ktorý to popisuje vo svojej knihe: History of the Christian Religion to the Year Two Hundred (Dejiny kresťanského náboženstva až po rok dvesto), vydanej v r.1900 . Kniha zostala doteraz vynikajúcim prameňom pre bádateľov a "fanúškov"

 Autor: Charles Waite

Mnohé z významných doktrín kresťanského náboženstva existovali už u národov staroveku, stovky ba až tisícky rokov pred Kristom.

Zázračné počatie

Doktrína o zázračnom počatí bola v staroveku bežná. Bola už v histórii o Krišnovi. Aj o Zoroastrovi sa verilo, že bol počatý papršlekom vychádzajúcim z "božského rozumu".

Mars-a počala bohyňa Juno dotykom s kvetom a počala aj Vulkána tým, že ju ovial vietor. Starodávne dielo s titulom: Codex Vaticanus, podáva správu o nepoškvrnenom počatí Quexalcote-a [Quetzalcoatl], mexického spasiteľa. Jedna sekta v Číne uctievala spasiteľa s menom:Xaca, ktorý bol počatý svojou matkou v spánku, po tom čo táto uvidela bieleho slona. Prvý čínsky monarcha menom: Ya bol počatý matkou, ktorú zasiahla hviezda. Iná legenda vraví, že Yu, (pravdepodobne totožný s Ya), bol počatý leknínom ( vodným kvetom). Aj o smrteľníkoch panovali mnohé také legendy. Patria k nim: Plato, Pythagoras, Tamerlane, Gengis Khan, Apollonius z Tyrany a Augustus Caesar, všetci títo vraj vznikli nepoškvrneným počatím. (Poznámly prekladateľa: Plato bol klasický grécky filozof, matematik, spisovateľ a zakladateľ Akadémie v Aténach. Pythagoras bol iónsky grécky filozof , zakladateľ náboženského hnutia "Pytagorianizmu" Tamerlain bol dobývateľ veľkej časti Azie, zakladateľ Timuridskej ríše a dynastie.Gengiz Chan prišiel k moci zjednotením kočovných kmeňov severovýchodne j Azie . Založil ríšu a zahájil inváziu siahajúcu až do Európy. Apollonius z Tyrany je predmetom starovekých noviel, populárnych v stredoveku pravdepodobne prevzatý z gréckeho rukopisu.Gaius Julius Caesar Augustus sa pokladá za prvého cisára Rímskej ríše. Panoval v r. 27 BC až po r.14 AD )

Aj hviezdy predpovedali narodenie mnohých "zázračných" bytostí. Pri narodení Konfúcia , prišli k nemu z diaľky šiesti mudrci, vo vzduchu sa ozývala nebeská hudba a boli pri tom aj anjeli. Titul "Syn boží" bol veľmi častý v staroveku a pri počiatku zrodu kresťanstva. Sv. Bazil povedal : " Každý neobvykle dobrý človek sa volal "Syn boží". Keď Apolonia stojaceho pred Domitianom sa opýtali prečo ho ľudia volajú bohom, odpovedal :" Každý dobrý človek má nárok, aby ho takto volali" Táto odpoveď by podľa teológa Dr. Albert Reville- a mohla objasniť aj údajný "božský pôvod" Krista. (Poznámky prekladateľa: Konfúcius bol čínsky filozof, ktorého pokladajú Číňania za "Najväčšieho majstra" . Domitian bol tretí rímsky cisár-- vládol od r 81 do 96. Dr. Albert Reville bol významný francúzsky protestantský teológ).

Zázraky

Viera v zázraky bola obvyklá vo všetkých časoch a na celom svete. Už od čias Urana, otca bohov po všetky časy bol svet plný zázrakov.

Esculapius [Asclepius] vzkriesil mŕtvého Hippolyta -- Herkules zachránil Alcestis z rúk smrti ( Poznámky prekladateľa:Aesculapius je pokladaný za boha lekárstva a liečiteľstva. Hippolytus z Théb bol byzantský autor siedmeho až ôsmeho storočia. Alcestis bola princezná v gréckej mytológii. Admetus splnil podmienku jej otca a dostal Alcestis ako manželku . Celá jej história dala podnet k mnohým umeleckým dielam, ktoré na tomto mieste nie je možné podrobne menovať). Actaeon bol premenený na jeleňa -- múr okolo Théb sám vyrástol, zatiaľ čo múry Jericha padli po zatrúbení izraelských kňazov. Dcéry Aniusa, veľkňaza vedeli zmeniť všetko v kukuricu, olej alebo víno. Vlasy. Berenicine sa premenili v konšteláciu hviezd. Prometheus bol prikovaný na skalu na hore Kaukaz a sup mu vyžieral jeho pečeň, ktorá však ihneď dorastala.

Nebesá boli plné bohov a zem, vzduch, more sa hemžili miliardami anjelov.a diablov.

Zmŕtvychvstanie

Mnoho prípadov zmŕtvychvstania sa tradovalo v starovekých mytológiách . Mitras, spasiteľ Perzie vstal z mŕtvych po troch dňoch,. To samé sa tvrdilo o Quexalcote-ovi v Mexiku, o Osiris v Egypte, a o mnohých iných.

Niektorí z týchto po vzkriesení vystúpili do nebies. Krišna po svojom vzkriesení a po tom, čo sa zjavil svojim žiakom vystúpil k Brahmovi v nebi, Úbožiak Lazar zomrel a anjeli ho vyniesli na prdia Abrahama v nebi. (Poznámky prekladateľa: Mitra bol znamy ako indo-iránske božstvo. Osiris je egyptská bohyňa. Krišna podľa sanskritu je božstvo uctievané v mnohých náboženstvách a sektách, V biblii v Novom zákone Lazar z Bethany je predmet zázraku opisovaný iba v evanjeliu Jána, ktorého Ježiš vzkriesi po štyroch dňoch smrti. )

Vykúpenie

Táto doktrína sa v istej podobe opakuje v náboženstvách všetkých krajín. Obete s cieľom usmierenia hnevu božieho, alebo na uspokojenie požiadavky spravodlivosti boli obvyklé v každom čase. Niekedy pozostávali z ovocia, inokedy zo zvierat a ľudí. Ako národy pokračovali vo svojej civilizácii, tieto obete sa stávali menej krvavými.Na ostrovoch Sandwich v dávnejších vekoch sa ľudské obete hádzali do kráteru veľkej sopky Kileaua. Neskôr sa obeťami stávali zvieratá a napokon produkty zeme.

Systém vykúpenia u židov je všeobecne známy. Sv. Pavel ho pokladá za typ zlučiteľný s kresťanstvom.

Svätá Trojica

Trojica bola základným rysom mnohých orientálnych náboženstiev.Duch svätý vystupoval ako tretí člen trojice pod rôznymi menami, V hinduizme to boli:Šiva, Brahma a Višnu.

Podľa spisovateľa Maurice-a pojem tretej osoby božstva sa vyskytoval vo všetkých náboženstvách sveta, Podľa spisovateľa Worsley-a bol ten pojem známy už medzi gotickými a keltskými náboženstvami. V hinduizme je známy aj pojem: "Svätý dych", ktorým sa stvorili živé bytosti. Svätý Duch sa zviditeľňoval vo forme holubice, ohnivého plameňa a podobne. Svätý Duch bol niekedy popisovaný ako pôvodca " nepoškvrneného počatia, " V mexickej trojici bol Y Zona "Otec", Bascal bol "Slovo" a Echvah bol "Svätý Duch". Plutarch vo svojom diele "Life of Numa," (Numov život) vraví, že Svätý Duch. bol známy starovekým Egypťanom.

Doktrína o "Slove" ako o tvorivej sile je veľmi stará. Čínska biblia tvrdí, že Boh vyslovil prvotné slovo a jeho večné a slávne bydlisko sa vytvorilo. Podľa Zend-Avesta (Prvotná zbierka svätých textov v Zoroastruizme.) bolo "Slovo" staršie ako "Svet", Ormuzd stvoril vesmír. Staroveký grécky spisovateľ Amelias, keď hovorí o bohovi Merkúrovi (Hermes iným menom), vraví: " bolo to Logos (grécky výraz pre slovo), ktorým boli veci stvorené." Plato učil o trojici ducha, v čom treba vidieť analógiu " Svätej trojice" (Poznámky prekladateľa: Frederick Denison Maurice (1805-1872), britský autor, teológ .Plutarch z Athén -žil v r. 350 430 AD a bol grécky filozof a neoplatonista )

Spoveď a odpustenie hriechov

Tieto doktríny už dávno existovali v Indii, tiež u starovekých Peršanov a v Číne . Dovolávanie sa Omito sa pokladalo za prostriedok odpustenia najťažších hriechov.

Doktrína počiatočného hriechu, pádu človeka a nekonečného trestania a všetky nachádzajú v náboženských systémoch starovekých národov. Kropenie vodou bolo veľmi starou náboženskou ceremóniou . Zmenila sa v kresťanstve na podobu krstu, ktorý sa robil pokropením až ponorením do vody. Takáto prax bola už u starých Rímanov. Sviatosť "večere Pána" má tiež staroveký pôvod. Bolo to ptaktizované brahmánmi v Indii a tiež prevzaté do mithraizmu. Bolo to dokonca aj v u starovekých mexičanov. Pravidlo, že -- treba konať tak, ako si želáme, aby sa druhí správali k nám-- sa už učilo pred Kristom. (Konfúcius, Aristoteles a iní)