Domov

    Otvorený list talianskych sekularistov

vo veci rozsudku Lautsi versus Taliansko

Spracované podľa: http://www.humanistfederation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=50

_____________________________________________________________

Rade Európy

Parlamentárnemu zhromaždeniu Rady Európy

Európskemu súdu Ľudských práv

 

Otvorený list vi veci Lautsi versus Talianúsko

-Rím dňa 2, februára, 2010

Vážený pán / pani

My, talianskí a európski občania a spoločnosti vám píšeme, by sme umožnili aj iným Európanom počuť náš hlas hlasno a jasne.

Dňa 3. novembra minulého roku Európsky súd ľudských práv v druhom sedení prijal dôležité rozhodnutie v prípade Lautsi versus Taliansko, zabezpečujúc ochranu nie len práv pi. Lautsi a jej príbuzných, ale práv našich a iných miliónov talianskych a európskych občanov.

Diskutovaný problém sa týkal nútenia žiakov v Taliansku chodiť do školských tried s vystaveným krucifixom, ako náboženským symbolom. Súd zistil, že toto donucovacie je porušovanie článku 9. Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách a čl.2. Prvého dodatkového protokolu. Politická debata, ktorá nasledovala v Taliansku bola zlomyseľná a útočná proti neveriacim, nekatolíkom, pravoslavným ako aj proti sudcom Európskeho súdu ľudských práv. Za nás samých a v mene tisícov členov našich skupín ako aj v mene miliónov iných Talianov sa chceme poďakovať Európskemu súdu a ospravedlniť sa za urážlivé chovanie sa členov talianskej vlády. Týmto sa dištancujeme od ich prejavov a poznámok. Naša krajina čím ďalej tým viac trpí politickým vplyvom hierarchie katolíckej cirkvi. Čím menej ľudí sa správa ich direktívami, o to viac sa domáhajú privilégií a prostriedkov z peňazí daňovníkov. Zvyšujú úsilie,aby vnútili ich vôľu nekatolíkom. Napokon aj politickí vodcovia horlivo plnia ich požiadavky, nerešpektujúc pri tom práva a slobody, život, osobné osudy, presvedčenia a voľby miliónov občanov. Stalo sa to teraz takmer pravidlom -- týka sa to náboženských symbolov, vyučovania náboženstva v školách, zákonnej ochrany pre spolužitie jedincov rovnakého pohlavia, práva na rozvod, umelého oplodňovania, pokrokovej zdravotníckej starostlivosti, testamentov, verejného financovania katolíckych náboženských činností. Niektorí z nás sú veriaci a my všetci prechovávame rešpekt voči veriacim, ale nemôžeme akceptovať, aby iba jediné náboženstvo.-- hoci aj to najsilnejšie -- bolo vnucované každému. Tento princíp náboženskej slobody a sekularizmu verejných inštitúcií je zakotvený v talianskej ústave, patrí do našich dejín ako občanov talianskych a európskych. S pomocou našich európskych spoluobčanov urobíme všetko, aby sme udržali náš krok smerom k slobode,demokracii, rovnakej spoločenskej dôstojnosti pre všetkých

S úctou: