DOMOV

Otroctvo v biblii

(Spracované podľa: http://www.evilbible.com/Slavery.htm)

Okrem vraždy, otroctvo je jedno z najnemorálnejších prečinov, ktoré môže človek páchať. Napriek tomu schvaľovanie otroctva prekvitá v biblii a to v Starom i v Novom zákone. Biblia celkom jasne schvaľuje otroctvo v mnohých pasážach a ide až tak ďaleko, že popisuje ako si treba zadovážiť otrokov, ako ich môžete zbiť a kedy sa môžete s otrokyňou pomilovať.

Mnohí židia a kresťania sa zaiste budú pokúšať ignorovať tento problém otroctva v biblii, vraviac, že tí otroci boli v podstate sluhovia a patrili k rodine. Mnohé preklady biblie používajú pre otrokov výraz: "služobník", "trvalý sluha" alebo jednoducho: "sluha" namiesto "otrok", aby urobili z biblie morálnejšie dielo, než skutočne je. Zatiaľ čo mnohí otroci azda aj pracovali ako posluhovia v domácnosti, to ešte neznamená, že neboli zakúpení otroci, ktorých bolo možno predať, kúpiť a správať sa k nim horšie než k dobytku .Nasledujúce pasáže dokazujú. že otroci boli celkom jasne vlastníctvom, ktoré bolo možno kúpiť, predať ako dobytok:

Môžete si zakúpiť otrokov alebo otrokyne spomedzi cudzincov, ktorí žijú medzi vami . Môžete si zakúpiť aj deti takých cudzincov vrátane tých čo sa narodili na vašom území. Môžete s nimi zaobchádzať ako s vaším vlastníctvom, odovzdať ich vašim deťom, ako trvalé dedičstvo. Môžete so svojimi otrokmi takto zaobchádzať, ale s ľuďmi z Izraelu -- vašimi príbuznými nikdy takto nesmiete zaobchádzať (Leviticus 25:44-46 NLT) (Poznámka: NLT= New Living Translation -- slovensky: Nový živý preklad)

Nasledujúce pasáže opisujú ako treba zaobchádzať si židovskými otrokmi

Ak si kúpite židovského otroka, ten je povinný otročiť iba šesť rokov. Siedmy rok sa musí oslobodiť a nebude vám dlžný nič za svoje oslobodenie. Ak bol slobodný keď sa stal vaším otrokom a oženil sa až potom, iba on bude oslobodený v siedmom roku. Ale ak bol ženatý predtým než sa stal otrokom, potom jeho žena bude oslobodená spolu s ním. Ak jeho pán mu dal ženu pokiaľ bol otrokom a mali synov alebo dcéry, potom muž bude oslobodený v siedmom roku, ale jeho žena a deti budú naďalej patriť jeho pánovi.. Ale otrok môže vyhlásiť : " mám rád svojho pána, svoju ženu a svoje deti, radšej nechcem byť slobodný , potom jeho pán ho musí vziať pred dvere a prepichnúť mu ucho šidlom. Potom bude otrok patriť jeho pánovi navždy (Exodus 21:2-6 NLT)

Všimnite si ako si otrokár môže podržať židovského otroka, aby sa stal trvalým otrokom tým, že si ponechá jeho ženu a deti ako rukojemníkov, pokiaľ sa tento nerozhodne, že aj on ostane otrokom. Akéže sú toto rodinné hodnoty?

Nasledujúce pasáže opisujú hnusný spôsob ako sa otroctvo praktizovalo . Ako si môže niekto myslieť, že je to morálne predať vlastnú dcéru ako sexuálnu otrokyňu? 

Keď niekto predá svoju dcéru ako otrokyňu, táto nebude oslobodená po uplynutí šiestich rokov tak ako otroci-muži. Ak táto nesplňuje očakávanie otrokára, ktorý ju kúpil, môže tento súhlasiť, aby bola zakúpená naspäť. Ale otrokár ju nesmie predať cudziemu, pretože otrokár porušil zmluvu. Ak majiteľ otrokyne zariadil, aby sa jeho syn s ňou oženil, nesmie s ňou zaobchádzať ako s otrokyňou, ale ako s vlastnou dcérou. (Poznámka: Čo je to za „Božie slovo“ vyjadrujúce rozkaz Boha, kde Boh schvaľuje, aby otec sexuálne používal nevinné dievča a potom ju odovzdal svojmu synovi na sexuálne používanie?) Ak sa s ňou sám ožení a potom si vezme za manželku inú ženu, nesmie jej ubrať stravu alebo šatstvo, alebo odmietnuť vyspať sa s ňou tak ako s tou inou ženou. (Poznámka: pekný rodinný nevestinec nám tá biblia nariaďuje!) Ak nesplní hocktorý z tých troch bodov, otrokyňa ho môže opustiť ako slobodná žena, bez zaplatenia výkupného. (Exodus 21:7-11 NLT)

Takto teda vyzerajú rodinné hodnoty podľa biblie! Muž si môže kúpiť toľko sexuálnych otrokýň, koľko len zachce, pokiaľ ich živí, šatí a preťahuje!

Čo vraví biblia o tom ako treba biť otrokov: Hovorí, že môžete biť aj otrokov aj otrokyne tyčou. Pokiaľ ostanú na žive nič sa za to otrokárovi nestane. 

Keď niekto udrie tyčou svojho otroka alebo otrokyňu tak silno, že tento alebo táto zomrie pod jeho rukou, otrokár bude potrestaný . Ale keď otrok prežije jeden -dva dni, otrokára nepotrestajú, pretože otroci sú jeho vlastníctvom. (Exodus 21:20-21 NAB)

Mysleli by ste si, že Ježiš a Nový zákon majú iné názory na otroctvo, ale otroctvo v Novom zákone je rovnako uznávané, ako to dokazujú nasledujúce pasáže:

Otroci, poslúchajte svojho pozemského pána so strachom a s rešpektom. Slúžte im úprimne tak, ako by ste slúžili Kristovi. (Efezanom 6:5 NLT)

Kresťania, ktorí sú otroci by mali plne rešpektovať svojich pánov , aby meno božie a jeho učenie neboli potupené. Ak je váš pán kresťan, nie je žiadna výhovorka na to, aby ste ho nectili. Mali by ste pracovať o to tuhšie, pretože pomáhate svojím úsilím inému veriacemu. Učte aj iných týmto pravdám a dbajte, aby ich každý plnil. (1 Timotej 6:1-2 NLT)

V nasledujúcom podobenstve Ježiš jasne schvaľuje biť otrokov, dokonca ak títo nevedia čo urobili zlého.

Otrok bude prísne potrestaný, ak napriek tomu, že poznal svoju povinnosť, odmietol ju plniť. „ Ale ľudia, ktorí si to neuvedomujú, že urobili niečo zlého, budú potrestaní iba mierne. Veľa sa požaduje od tých, ktorí dostali mnoho a o veľa viac od tých, ktorí dostali ešte viac“ (Lukáš 12:47-48 NLT)