[september 2005]

Rodia sa nové sekty

 Nové sekty a kulty

DOMOV

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 

 


Jeden z množiacich sa nepochopiteľných fenoménov súčasného diania na všetkých kontinentoch sveta sú ľudské tragédie spôsobené "deštruktívnymi náboženskými kultmi ". Členovia týchto si osvojujú absurdné predstavy o konci sveta, alebo o svojej záchrane a večnom živote, ktoré ich vedú k dobrovoľným skupinovým  samovraždám alebo poškodzovaniu iných - navodenými často na príkaz ich božsky uctievaného vedúceho.

 Treba si uvedomiť, že sa doteraz nikdy nestalo, aby sa stúpenec svetského svetonázoru stal členom deštruktívnej sekty, vždy to boli ľudia ktorí predtým boli  nábožensky "hlboko veriaci".

To nás núti zamýšľať sa nad tým , kde treba hľadať príčiny.. Zaiste významnú rolu v tom hrá aj fakt, že tradičné náboženstvá sa začínajú vštepovať do mysli ľudí už vo veľmi útlom veku, kedy ešte detské myslenie je veľmi prispôsobivé na uverenie nadprirodzených javov, zázrakov a nedokázaných vecí.  Ak sa raz prelomí rozdiel medzi realitou a "nadprirodzeným," táto črta sa môže zafixovať v mysli postihnutého natoľko, že za určitých okolností môže uveriť aj v dospelosti hocičomu.

Napriek pokusom  definovať rozdielnosti medzi sektami , kultami a náboženstvami sa toto doteraz jednoznačne nepodarilo.

 Rieder v charakteristike deštruktívnych kultov (Freidenker  4: 2,1996) a  Mario Mendez -Acosta (Free Inquiry 15: 1.,13,1994) uvádzajú  takéto črty typické  pre sekty a kulty

1. Vedúcich i stúpencov spája spoločné presvedčenie -viera a ciele (To platí aj o náboženstvách)

2. Organizácia je hierarchicky členená na čele s "vodcom", ktorému vzdávajú až bohorovnú úctu (To platí aj o náboženstvách)

3. Elitárska skupina stojaca na vrchole hierarchickej pyramídy je vo svojom myslení a konaní nekontrolovaná, zatiaľ čo radoví stúpenci sú kontrolovaní (To platí aj o náboženstvách)

4. Výraznými metódami manipulácie mysli sa dosahuje bezmedzná vernosť , niekedy až  upísanie celého majetku jednotlivcov, alebo vysokých finančných darov v prospech vedúcej štruktúry celej organizácie. (To platí ČIASTOČNE aj o náboženstvách)

5 .Ideológia , resp .propagovaná viera sekty, alebo kultu sa zakladá na myšlienkach "vševedúceho" vodcu, ktorý má právo žiadať absolútnu poslušnosť

7 .Všetky aktivity objektívne smerujú na získanie a upevňovanie moci a bohatstva (čo vzájomne súvisí) pre vedenie sekty / kultu (To platí aj o náboženstvách)

8. Stúpenci sú presvedčovaní, že len viera, ktorú hlása ich sekta / kult je tá pravdivá a že jej stúpenci sú "vyvolení" (To zväčša platí aj o náboženstvách)

9. Presvedčovanie a získavanie prívržencov je hlboko premyslené pokiaľ ide o psychologickú pôsobivosť. (To platí aj o náboženstvách)

10.V styku vo vnútri skupiny stúpencov sektárskej viery / kultu  sa kritické myslenie potláča, neuznávajú sa dialektické súvislosti vo svete, ktorý nás obklopuje. Namiesto toho sa vštepuje prívržencom čierno-biele videnie podľa hotových receptov. (To platí aj o náboženstvách)

11. Postupne sa na stúpencov  uplatňuje osobitný režim, v ktorom je všetko vopred nariadené a normované. Všetky záujmy  smerujú  na ciele sekty / kultu za použitia psychologických metód ovládania mysle.

12 Postupne sa adept sekty izoluje, utlmuje sa tok informácií z vonkajších zdrojov pochádzajúcich mimo skupiny , prerušuje sa styk s priateľmi a príbuznými, adeptom sa sugeruje pocit viny

13.V extrémnych prípadoch sa podarí aj navodiť atmosféru blížiaceho sa konca sveta , z čoho je východisko spáchanie skupinových samovrážd alebo rituálnych násilností


Ak uvážime tieto charakteristiky, vyplýva, že body uvedené pod 1-10 sú spoločné aj tradičným náboženstvám, zatiaľ čo body 4, 11-13 sú čiastočne spoločné, avšak podstatne väčšmi vystupňované u sekt / kultov.

Záver je teda , že rozdiely nie sú kvalitatívne zásadné, ale iba kvantitatívne a to aj v niektorých bodoch, ktoré môžu byť stále ešte spoločné rovnako pre náboženstvá ako pre kulty.

Deštruktívne kulty sa objavujú prakticky na všetkých kontinentoch

 A.)  AMERIKA

CHRÁM  ĽUDU - ( THE PEOPLE'S TEMPLE, )

Založený JAMES WARREN-om  (JIM) JONES (1931- 1978).  Podarilo sa mu vytvoriť skupinu viac než 900 následníkov v Indianapolise, neskôr sa presunuli do San Franciska a do Los Angeles. Keď sa dostali do nepríjemností pre ilegálne aktivity väčšina členstva unikla do Jonestownu (Guayana). kde si založili poľnohospodárske družstvo na 4.000 jutrách pôdy

V novembri 1978 kongresman Leo Ryan ich navštívil v Jonestowne, avšak ozbrojená družina kultu ho zastrelila. Potom sa dohodli spáchať masovú samovraždu, pri ktorej zahynulo 638 dospelých a 273 detí. zastrelením alebo požitím smrtiaceho jedu. (pozri:://www.religioustolerance.org/dc_jones.htm

DAVIDIÁNSKA SEKTA DAVIDA KORESHA

Zakladateľ David Koresh už ako 12 ročný vedel spamäti odriekať celé dlhé state biblie. Neskôr sa zaplietol do pomeru s (vtedy asi šesťdesiatročnou)  "prorokyňou" Loi RODEN-ovou. V r. 1990 sa stal vodcom kultu. V apríli 1993 mala polícia úmysel ich vypočuť, avšak sekta sa zabarikádovala vo Waco (Texas) a začali strieľať na mužov zákona.. Sektári sa napokon povraždili a zapálili budovu, v ktorej zväčša uhoreli. (pozri: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/waco/davidkoresh.htm

MASOVÉ SAMOVRAŽDY SEKTY "BRÁNA DO NEBA " (Heaven's Gate)

 Tento kult s členstvom v Južnej Kalifornii "sa preslávil" masovou samovraždou (otravou jedom) 39 členov  v San Diegu. Verili, že ich duše budú "prenesené" vesmírnou loďou UFO po stope Hale- Bopp-ovej kométy a že tým dosiahnu večný život. (26 .marca  1977). Už predtým sa ich "vodca" Marshall Applewhite nechal vykastrovať a viacerí členovi sekty nasledovali jeho príklad.pozri: http://www.larry.edwards.com/highsource.html )

B.) EURÓPA

KULT SLNCOVÉHO CHRÁMU (Solar Temple) (1994 - 1997.)

Stúpenci tohto kultu veria, že rituálnou samovraždou sa docieli "posmrtné cestovanie" a znovu narodenie na hviezde Sirius, Veria, že musia zomrieť v plameňoch. V blízkosti  švajčiarskeho mesta Friburgu 5. októbra 1994 sa našli mŕtve telá 23 stúpencov tohto kultu v dedine Cheiry a toho samého dňa ďalšie obete (23  v okolitej oblasti.. Sekta pôsobí aj v Kanade a vo Francúzku ( pozri: http://www.rickross.com/reference/solar/solar1.html

C.) AFRIKA

KULT OBNOVENIA DESIATICH BOŽÍCH PRIKÁZANÍ  (marec 2000)

     235 stúpencov v mestečku Kanungu (Uganda) patriacich k tomuto kultu sa našlo v dôsledku dobre pripravenej masovej samovraždy v kostole . Telá boli spálené, čo aj znemožnilo zistenie presného počtu obetí.Vedúci tohto kultu , Joseph Kibweteere presvedčil svojich stúpencov, aby mu prepísali pred smrťou svoje majetky na neho keď predtým predpovedal blížiaci sa koniec sveta..

           D.) ASIA

Najznámejšia skupina vedená vodcom Shoko Asahara (sekta zvané Om Šinrikijo) v Japonsku (1995)

Táto sekta skúšala  výrobu otravného plynu sarin, ktorý mienili rozprašovať z helikoptér. Po ich pokusoch "na ostro" v metre mesta Tokiyo boli zneškodnení.. Tento rok podľa ich presvedčenia mal byť "prelomovým rokom" pred Armagedonom v r. 1997. Počet stúpencov v Japonsku sa odhaduje na 10.000. Príprava sa odohrával veľmi dôkladne a mali na to aj svoje "fabriky" v Austrálii , v blízkosti mesta Perth, kde sarin vyrábali.(pozri: http://www.rickross.com/reference/aum/aum224.html )

         E.)  AUSTRÁLIA

Hnutie : Magnificat Meal Movement

Polícia tu objavila v Helidone medzi mestami Toowoomba a Brisbane kult , ktorý je odštiepený z katolíckej cirkvi  (s názvom MAGNIFICAT = hymna na počesť Panny Márie). Zakladateľkou kultu je "prorokyňa" Debra Gillespie.

Stúpenci sa pripravujú údajne na samovraždu. "Prorokyňa " Debra Gillepsy vyhlasuje o sebe, že má časté "zjavenia Panny Márie". Sekta má údajne stúpencov vo viac než 70 krajinách sveta.

(pozri : http://www.abc.net.au/pm/s42161.htm )


Stručný prehľad týchto najznámejších hnutí odhaľuje aké absurdné predstavy si niektorí ľudia môžu osvojovať za istých okolností schopných deformovať ich kritické myslenie. Prehnaná pobožnosť nech je akéhokoľvek zamerania podporuje aj vznik siekt  a kultov.

Na Slovensku sociologický prieskum preukázal, že 51,7 % občanov , ktorí sa hlásia k náboženskému presvedčeniu si myslí, že Biblia je iba kniha legiend, neverí tomu, že Boh sa zaujíma o každého človeka a neveria v nebo , peklo a náboženské zázraky. (J. Bunčák :Sociológia 33: 1, 64, 2001) Takíto sú potom samozrejme aj imúnni k absurdnostiam, ktoré hlásajú deštruktívne kulty - rovnako ako sú imúnni všetci NEVERIACI.

Štátny systém výučby by mal poskytovať všetkým deťom informatívny predmet o všetkých tradičných náboženstvách  ale aj o nenáboženských smeroch - spolu s námietkami, ktoré oponenti uplatňujú a to bez rozdielu k akému náboženstvu alebo viere- presvedčeniu ich rodičia ich predurčili. Toto by bol jediný spôsob ako umožniť dospievajúcemu občanovi jeho vlastnú voľbu.

Prekonanie zosúladenia týchto dvoch stanovísk t.j základných ľudských práv vyjadrených medzinárodnými právnymi normami  so záujmami jednotlivých náboženských smerov, ktoré sú v rozpore s týmito medzinárodnými normami zaiste nebude ľahké, avšak bolo by potrebné raz s tým začať