DOMOV
 
Klerikálne fundamentalistická tvár SR odhalená v Európskej Únii

 V dokumente CFR-CDF. Opinion 4-2005.doc nezávislí experti poverení preskúmaním návrhu zmluvy medzi SR a Svätou Stolicou zo dňa 14 decembra 2005. prišli k záveru , že tento návrh zmluvy v prípade prijatia

....môže viesť k tomu, že štát poruší svoje záväzky stanovené Medzinárodným  paktom o občianskych a politických právach, Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien......

....toto by predstavovalo aj porušenie povinností Slovenskej republiky dodržiavať Direktívu (Európskej) Rady  2004/113/ EC zo dňa 13 decembra 2004, ktorá požaduje princíp rovnakého hľadiska  k mužom  ako k ženám vo veciach  prístupnosti k tovarom a službám.....

Výňatok z analýzy, odhaľujúci dôvody tohto záveru expertov:

A.)Legálny rámec konkordátov uzatvorených medzi štátmi a Svätou Stolicou

….Všetky členské štáty EU sú viazané dodržiavaním Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien…..…… je jasné, že právo na náboženské námietky na základe svedomia a s ním súvisiace povinnosti , ako sú definované v predošlom,  nie sú neobmedzené pri zosúladení náboženskej viery jednotlivca. [prípad  Kalaç v.Turecku- precedens súdu]   ........V skutočnosti právo na náboženské námietky spočívajúce na svedomí môžu byť v rozpore s inými právami, ktoré sú tiež uznané medzinárodným právom. V takýchto prípadoch musí sa vytýčiť primeraná rovnováha  medzi záujmami , ktoré si odporujú…..…..Štát nemôže ignorovať svoje predchádzajúce medzinárodné záväzky, osobitne definované  v oblasti ľudských práv……..Komisia  pre ľudské práva  opierajúca sa o právnu vedu uzatvára, že kritérium o tom či výnimky  z dôvodu výhrady svedomia poskytnuté jednej skupine sú dovolené  iba  ak iné osoby nie sú tým diskriminované alebo ak nie sú tým postihnuté ich možnosti požívať ľudské práva v dôsledku toho…

….Zhrnúc teda či právo na náboženské výhrady svedomia , či už je toto explicitne stanovené konkordátom, alebo či sa odvodzuje zo záruk náboženskej slobody vymedzených medzinárodným nástrojmi ľudských práv, národnou ústavou alebo špecifickou legislatívou, musí sa tak riadiť aby zabezpečilo že žiadna žena nesmie byť zbavená efektívneho prístupu k lekárskej službe ukončenia tehotenstva za okolností keď je ukončenie tehotenstva legálne.  Podľa názoru  skupiny nezávislých expertov  do toho patrí, že príslušný štát  musí zabezpečiť za prvé aby efektívne opatrenia stáli nevyhnutne  k dispozícii v prípade akéhokoľvek odmietnutia urobiť ukončenie tehotenstva; za druhé aby sa uložila povinnosť všetkým subjektom praktizujúcim zdravotnícku starostlivosť pokiaľ títo použijú svoje právo výhrady svedomia, poukázať ženu žiadajúcu ukončenie tehotenstva k inému kvalifikovanému praktikovi vykonávajúcemu zdravotnícku starostlivosť, ktorý prevedie ukončenie tehotenstva; za tretie ( štát musí zabezpečiť )aby iný kvalifikovaný poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti bol dostupný, vrátane v oblastiach vidieckych alebo v oblastiach zemepisne vzdialených od zdravotníckeho strediska…..

……Štúdie súdnych prípadov Európskeho súdu pre ľudské práva poukazujú na to, že kde je prístup k antikoncepčným prostriedkom legálny, žena nesmie byť zbavená tohto prístupu z dôvodov  výhrady svedomia lekárskeho praktika alebo lekárnika, ktorý toto pravo si osobujú. V zmysle tohto štúdia súdnych prípadov Európskeho súdu, štát môže prinútiť lekárnika predať antikoncepčné prostriedky aspoň v takých prípadoch ak by ženy inak nemali prístup k antikoncepčným prostriedkom…..

………Podľa ustanovení Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach  „štáty sa musia zriecť obmedzovania prístupu k antikoncepčným prostriedkom a iných prostriedkov udržujúcich sexuálne a reprodukčné zdravie,  zriecť sa cenzurovania alebo úmyselného skresľovania informácií týkajúcich sa sexuálnej výchovy a informácií.“….

_ _ _ _ _ _ _

Ako bolo spomenuté v Správe o situácii základných práv v Slovenskej republike v r. 2004, pripravenej  Skupinou nezávislých expertov  EU, podmienky za akých sa registrujú cirkvi a náboženské spoločnosti  je možno považovať za diskriminačné .  V júli 2004 generálny prokurátor  podal námietky  o kompatibilite  viacerých ustanovení tohto zákona  na Slovenský ústavný súd dôvodiac  v podstate tým, že  štát  zavedením predpísaných počtov pre registrovanie cirkví a náboženských spoločností diskriminuje  občanov, ktorí sa hlásia k cirkvám a náboženským spoločnostiam , ktoré ešte neboli zaregistrované Ústavný súd už tento podnet prijal pre ďalšie konanie a pridelil mu číslo PL ÚS 7/ 05.  Ústavný súd doteraz nerozhodol o veci.

 

 

Materiál sme VYBRALI a preložili do slovenčiny zo stránky organizácie National Secular Society so sídlom v Londýne , jej URL uvádzame: http://www.secularism.org.uk/concordatwatch2.html. Na tejto stránke je možno nájsť celý dokument v angličtine.

 

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _