[september 2005] Mytológie a náboženstvá
Mytológie a náboženstvá

DOMOV

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 

 

 

VZŤAH MYTOLÓGIÍ A NÁBOŽENSTIEV.

 Ako bolo už spomenuté mytológia a náboženstvo sú úzko posplietané. V náboženstvách , ktoré použijú mytologické základy sa obvykle pridávajú k nim ešte ďalšie zložky povier (najmä v nedokázané zázraky), príkazov a zákazov ako myslieť a konať a ceremoniálov, ktoré sledujú ciel upevňovať v podvedomí „veriacich“ silné presvedčenie, že to je všetko “vyššia“ pravda niečo odlišného od všedných vecí – teda niečo čo je sväté.  (Encyklopédie definujú poveru ako vieru v magické, zázračné veci, veci nadprirodzené- neviditeľné, alebo prírodné sily, ktoré existujú iba v ľudovom podaní.  Bosoráctvo, urieknutie, rôzne znamenia, duchovia a strašidlá spadajú do tejto kategórie.)

Tieto mytológie náboženstva zohrali svoju úlohu pri  spájaní ľudských spoločenstiev vo väčšie celky. Tým mohla nastať aj deľba práce a diferenciácia spoločnosti na skupiny, triedy, kasty –nech ich už nazývame akokoľvek.

Základnou úlohou náboženstiev je a bolo  získať rozhodujúci vplyv nad myslením a konaním stúpencov, tým ich podriadiť vôli vládnucej vrstvy spoločenstva vrátane predstaviteľov náboženstva a teda viesť ich k dobrovoľnej poslušnosti.

Všetky tieto prvky majú v sebe aj pozitívne hodnoty, tým že dali spoločenstvu istú organizačnú štruktúru.

 Nemožno však nechať bez povšimnutia aj negatívne prvky, ktoré závisia od hĺbky presvedčenia ako aj genetických a získaných vlastností náboženstvom ovládaných ľudí.

Sú to najmä obmedzenie slobody myslenia a konania v rámci vymedzených „noriem , pravidiel a záujmov“ predstaviteľov náboženstva. Teda je to istá forma zotročenia ľudských slobôd.

Ďalšou črtou je vštepovanie odporu proti všetkému čo sa protiví tejto ideológii, čo často vyúsťovalo a vyúsťuje v odpor proti novým poznatkom, pokroku a NENÁVISTI voči tým čo odlišne myslia a lebo konajú. Dopadom tohto boli nepredstaviteľné krvavé vojny , ktoré sa tiahnu v dejinách až do dneška a ktoré mali za následok miliónové obete na ľudských životoch, majetku I kultúre.

 


RIADIACE ZLOŽKY

Už v primitívnych spoločenstvách sa objavuje funkcia ŠAMANA, ktorý je náboženským a rituálnym špecialistom, ktorý je schopný komunikovať s duchmi, božstvami. Jeho schopnosť sa pripisuje  ako pochádzajúca z nadprirodzených síl , duch sa zmocňuje šamana a cez neho (často v extáze alebo v tranze ) uplatňuje cez šamana svoju vôľu a niekedy liečebnú moc. Toto postavenie šamana v spoločenstve mu zabezpečuje  aj politickú moc a vplyv  ( Podľa Charles H. Long IN Software Toolwork Multimedia Encyclopaedia)

 Celkom podobnú riadiacu činnosť vykonávajú aj kňazi v neskorších spoločenstvách až doteraz. V podstate sa funkcia kňazov propagačne predkladá veriacim ako sprostredkovanie a tlmočenie vôle boha alebo bohov   Rovnako ako šamani aj kňazi v neskorších spoločenstvách (často až dodnes) majú veľký vplyv ako „strážcovia a svätých tajomstiev“. V organizovaných náboženstvách, ktoré vzali na seba podobu CIRKVÍ  dochádza postupne aj k vytváraniu špeciálnej HIERARCHIE podriadenosti a nadriadenosti ( podobne ako v armádach)

(Podľa: John Macquarrie IN: Software Toolwork Multimedia Encyclopaedia)

 


KORENE NÁBOŽENSTIEV.

K vytváraniu náboženských ideológii prispieva zaiste psychológia človeka v jej geneticky utváranej I získanej podobe. Tým sa však na tomto mieste nebudeme zaoberať.

Náboženstva nespadli z neba, ani ju nenadiktovali nadprirodzené- božské sily. Vytvárali sa v obrazotvornosti ľudí, ktorí ich zostavili.

Preto dnes máme na svete asi 1200 kresťanských denominácií v samotnej Amerike ( pozri http://www.religioustolerance.org/chr_cf.htm) a približne 11,000 náboženstiev na celej v zemi v súčasnosti.  Pravda nové a nové vznikajú aj naďalej ( pokiaľ si nevytvoria dosť široký objem prívržencov nazývajú sa často „sekty“ na odlíšenie od „všeobecne prijatých“ náboženstiev. Rozdielnosť týchto dvoch kategórií je diskutabilná

Najlepším dôkazom, že tomu je tak je táto úvaha. Keďže náboženstvá vznikajú v ľudskej obrazotvornosti, táto je bezhraničná. Preto možnosť tvorby ROZMANITÝCH náboženstiev je obrovská. Hrá tu úlohu fakt, že na ideológiu náboženstiev sa nevyžadujú dôkazy a tieto ani nejestvujú.

Matematika, fyzika, chémia, biológia a iné vedné odbory majú NEZPOCHYBNITEĽNÚ platnosť celosvetovú. Je to preto, že ich tézy sú podložené dôkazmi.

(Pozri: Ako sa množia náboženstvá)