DOMOVPokusy vpašovať do uznesenia Európskeho parlamentu výhradnú ochranu NÁBOŽENSTIEV boli zmarenéEurópska humanistická federácia (EHF) uvítala zmienku o nevyhnutnosti chrániť práva neveriacich a odporúčanie oponovať každý pokus kriminalizovať slobodu prejavu na základe náboženských práv.

EHF ďalej víta novelizáciu prijatú valným zhromaždením, ktorá toto Odporúčanie urobila viac vyrovnaným dokumentom, než bol pôvodný návrh – vsunutím tejto pasáže: odvolávanie sa na právo námietok svedomia vo vzťahu k „morálne citlivým veciam“ (t.j. zdravotné služby ako antikoncepcia a prerušenie tehotenstva) boli napokon vynechané ako aj zmeny v povinnej vojenskej službe. Aj iné pokusy dať tomuto dokumentu „náboženský náter“ boli odmietnuté vo viacerých bodoch . Odvolávka na sekularizmus bola napokon prijatá do Odporúčania a definovaná ako prísne oddelenie náboženstva od politických činiteľov .

Napriek tomu je EHF znepokojená tým, že právo rodičov vychovávať deti podľa ich náboženského alebo nenáboženského presvedčenia nemôže byť zúžené a preto obsahuje aj aj možnosť rodičov odmietať akýkoľvek zásah zo strany štátnych alebo mimo štátnych orgánov – ak by taký zásah smeroval proti ich presvedčeniu.

Táto časť úplne ignoruje samorozhodovanie detí ( článok 14. Konvencie UNO o právach detí) ako aj právo detí prijímať pluralistické myšlienky a informácie. (článok 13 spomenutej Konvencie ) Ak sa tento dokument potvrdí Radou Európy znamenalo by to, že niektorí rodičia by mohli odmietať pre svoje deti vedu, šport a sexuálnu výchovu v mene rodičovského náboženského presvedčenia. Mohlo by to aj zamedziť objektívne, na fakta zamerané informácie o náboženstvách.

Smernice EU mali by byť prijaté Radou Európy.

EHF vyzýva členské štáty, aby udržali rovnováhu medzi doporučeniami a sekulárny postoj pri vydávaní smerníc.Julie PERNET / Európske a medzinárodné centrum ACTION LAIQUE EHF

Došlo 14.6.2013