DOMOV

VIANOCE - kresťanské či pohanské oslavy?

ČASŤ 1. historické korene

Ľudové tradície u nás spolu s indoktrináciou kresťanských tradičných náboženstiev zakorenili v našom vedomí predstavu, že vianočné sviatky a s nimi súvisiace rituály sa konajú na počesť narodenín Ježiša Krista, spasiteľa ľudstva. Tieto kresťanské tradície však majú svoju históriu, ktorá dokazuje neodškriepiteľné súvislosti s POHANSKÝMI zvyklosťami, ktoré existovali dávno pred vznikom kresťanstva.

No treba sa pozastaviť aj nad samotnou historickou skutočnosťou existencie osobnosti Ježiša Krista ako spasiteľa ľudstva zo zorného uhľa INÝCH MÝTOV o spasiteľoch ľudstva, ktoré jestvovali už dávno pred naším letopočtom.

Faktom ostáva, že jezuita osemnásteho storočia Antomaria Lupi zistil svojím skúmaním, že niet takého mesiaca v roku, na ktorý by nebolo pripisované Ježišovo narodenie. Britská Encyklopédia vraví, že " Kresťania narátali doteraz stotridsaťtri odlišných názorov na rok, v ktorom sa Ježiš narodil."

O týchto legendách sme písali na inom mieste ( pozri: Študijné materiály čís.4. na webovej stránke Spoločnosti Prometheus -" Materiály na zamyslenie")

Vyberáme iba jedno porovnanie s mýtom , ktorý dal základ kultu MITRAIZMU, už dávno pred vznikom kresťanstva.

MITHRAIZMUS.

Bol to indicko-iránsky kult Mithru , ktorý priniesli v prvom storočí nášho letopočtu rímski vojaci z ťaženia v Malej Ázii. Medzi vojakmi bol veľmi populárny a šíril sa aj ako jeden z najsilnejších konkurentov kresťanstva až do 4. storočia, kedy cisár Konštantín ho potlačil. Pre porovnanie uvedieme iba niektoré črty:

Mithra údajne sa narodil v r. 272 pred NL a vstúpil na nebesia v r. 208 pred NL, teda viac než dvesto rokov pred Ježišom. Mithra bol bohom slnka, bol známy aj ako „Výšina sveta“. Meno Kristus pochádza zo slova Kris, čo znamená slnko (Boh Krišna bol tiež pomenovaný podľa slnka ) Narodeniny Mithrove sa oslavovali dňa 25 decembra každý rok, čiže v deň keď slnko zostúpilo na svoj najnižší bod na oblohe, aby potom každý rok opäť začalo vystupovať. .Mithra sa údajne narodil v jaskyni, kde ho ošetrovali pastieri a potešovali darmi. Údajne sa narodil z PANNY, ktorú nazývajú „BOŽIA MATKA“ Hovorí sa o ňom , že chodil veľa po svete a učil . Nabádal k bratstvu medzi ľuďmi a zjednoteniu sa proti zlu. Robil zázraky a dokonca vskriesil jedného človeka z mŕtvych. Vyjadrovali sa o ňom , že ukazuje CESTU, PRAVDU A SVETLO. Pokladali ho vysloboditeľa, za Spasiteľa a božieho pastiera. Učil o nebi na oblohe a o inom mieste ako o mieste večných muk . Jeho sviatočným dňom bola nedeľa.. Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov, s ktorými mal poslednú večeru. .Bol pochovaný v hrobe a po troch dňoch vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie sa oslavovalo na jar každého roka.. Prijímanie nových „veriacich“ bolo sprevádzané kvapnutím kvapky býčej krvi na hlavu, aby sa tak zmyli bývalé hriechy, čím boli súčasne aj spasení a stali sa nesmrteľnými. Mithristi si pripomínali vstúpenie boha slnka na nebo, zjedením kúska pečiva tvaru slnka, teda ako naša žemľa, na ktorom bol vyrytý Mithrov meč (= kríž ) . Toto symbolizovalo jeho telo, potom vypili aj trochu vína, čo symbolizovalo jeho krv. Mithra vravel :“Ten kto nebude jesť z môjho tela a piť z mojej krvi , aby bol jedným s tých čo sú so mnou, nebude spasený.“ Mithristi sa tešili na posledný súdny deň, v ktorom mŕtvi vstanú, Mithra príde druhý krát a nastane posledný zápas, ktorý zničí vtedajší poriadok veci , aby nastolil víťazstvo svetla nad tmou, a aby porazil princíp zla. TREBA EŠTE NIEČO DODAŤ ?

V čase zrodu prvotného kresťanstva prevládali „náboženstvá tajuplnosti“. Každé z nich si vytvorilo svojho vlastného SPASITEĽA ( Okrem Mithru to boli v iných kultoch Dionysos, Attis, Iris, Osiris –Spasiteľov bolo v histórii ľudstva narátaných pätnásť) Všetci títo Spasitelia nejakým spôsobom predišli svojej smrti, ( niekedy vstali z mŕtvych ).S ich kultom boli spojené rituály, ako spoločná večera s chlebom a vínom. (Kresťanstvo -Mithraizmus ) Tieto „pohanské“ kulty sa neskôr rozchádzali, avšak ich korene boli rovnaké, vrátane kresťanstva. Vytvorenie mýtu panenského pôvodu nebolo tiež nič originálne. Rituál kresťanského „prijímania“ je len kopia pohanského jedenia tela a pitia krvi pohanských bohov. Krst vodou existoval tiež v pohanských kultoch.

_____________________________________________________________________________

S veľmi povolaným prístupom a s hlbokou znalosťou prameňov sa k tejto problematike vyjadril R. J. Condon (National Secular Society 1974, 1984 and 2000) v brožúrke , o ktorú opierame náš ďalší náčrt SÚVISLOSTÍ s pohanskými mýtami a rituálmi, ktoré existovali dávno pred kresťanskými a boli čerpané syntézou z mnohých prameňov a náboženských doktrín

Oslavovanie Vianoc nie je totiž nič iného ako pokračovanie praktík, ktoré vykonávali naši dávni pohanskí predkovia každoročne na oslavu zimného slnovratu po mnoho storočí ešte pred vznikom kresťanstva.

V ANTICKOM RÍME

Za plného rozkvetu Rímskej ríše bola táto kozmopolitickou zostavou národov, v ktorej panoval obdivuhodná tolerancia všetkých náboženských presvedčení. SATURNALIA, ktoré trvali od 17 do 24 decembra, boli prejavom týchto osláv. Končili 25 decembra veľkou hostinou (BRUMALIA) spojenou so stretávaním rodinných príslušníkov a priateľov a výmenou darčekov. Tento deň sa nazýval " Natalis solis invicti" čo znamená "narodeniny neporazeného slnka", čiže slnovrat znamenajúci obrat prírody k podmienkam rozkvetu celej rastlinnej i živočíšnej ríše.

Prívrženci mitraizmu 25 decembra o polnoci sa zhromažďovali vo svojich vysvietených kostoloch s kňazmi oblečenými do bielych rúch a chlapcami páliacimi kadidlá ( tak ako teraz v katolíckych kostoloch na polnočnej omši) Oslavovali tak Mithru , ktorý podľa jeho uctievačov prišiel z neba,, aby spasil ľudstvo od hriechov a bol zrodený z panny 25 decembra. Pastieri sa dozvedeli najskôr o jeho narodení ( rovnako ako v kresťanských predstavách)

Aj Egypťania žijúci v Ríme oslavovali. Ich boh HORUS narodený z panny prišiel ako spasiteľ sveta. V ich kostoloch ukazovali jasličky alebo válovček s novorodeným HORUSOM a s jeho matkou panenskou ISIS , ktorá stála za ním

Gréci žijúci v Ríme oslavovali až šiesty január. Bol to deň keď kaď panenská bohyňa KORE porodila DIONÝZA, ktorého volali tiež IES, alebo JESUS. Po štyristo rokov oslavovali Gréci tento sviatok- ARMÉNSKA CIRKEV ho oslavuje dodnes.

Rímski gladiátori pochádzajúci z NEMECKA oslavovali YULE, severoeurópsky sviatok znamenajúci OBRAT v ročných sezónach. (Yule je pojem, ktorý znamená "KOLESO" , čo naznačuje otáčajúcu sa periodicitu v ročných sezónach)

Židia tiež oslavovali CHANUKAH, sviatok osvietenia v mesiaci KISLEW (CHASLEW) ktorý prevzali z babylonského mesiaca KISILIMU pripadajúceho na december. Podľa židovskej encyklopédie 25 Chaslew bol dlho sviatkom oslavy zimného slnovratu.

ČASŤ 2

POSTOJE PRVOTNÝCH KRESŤANOV K POHANSKEJ ÚCTE K ZIMNÉMU SLNOVRATU

V začiatkoch kresťanstva sa títo štítili prevziať tradičné pohanské zvyky

V roku 245 nášho letopočtu ( teda až dve a pol storočia po údajnom narodení Krista) Origen.(185-.254 ), ktorý je pokladaný za najvýznamnejšieho teológa a biblického učenca v začiatkoch Východnej kresťanskej cirkvi - protestoval proti myšlienke oslavovania Ježišovho narodenia ako pozemského kráľa. Navyše sa mu nepozdávalo, že by Ježišove narodeniny sa stotožňovali s narodením celého množstva POHANSKÝCH bohov! Až v štvrtom storočí sa postupne umlčali kritiky , pretože kresťanskí duchovní boli bezmocní proti ZAUŽÍVANÝM pohanským tradíciám.

Cirkevný otec TERTULLIAN (3. storočie) veľmi ľútostivo sa vyjadruje o tom takto vo svojej knihe o MODLIARSTVE:

"… u nás sa často oslavujú Saturnália, januárové oslavy , Brumalia a Matronalia . Dary sa vymieňajú. Dávajú sa novoročné dary s veľkou okázalosťou a veselosťou, hlučné hostiny sa konajú. O, o čo viac sú pohania verní svojmu náboženstvu, keďže sa starostlivo vyhýbajú preberaniu kresťanských slávností…." (Poznámka: inými slovami- sám Tertullian pripustil, že kresťania PREBERALI pohanské slávnosti)

Napriek týmto LÚTOSTIVÝM HLASOM- kresťanská vierouka teda fakticky PREBRALA POHANSKÉ RITUÁLY z viacerých mytologických prameňov.

Mýtus o panenskom narodení.. Egyptská verzia.

Tento mýtus bol známy už 1,700 rokov pred naším letopočtom. ( celá legenda je aj znázornená aj na stene Chrámu Amona v Luxore , ktorý postavil Amenhotep III.) Na tejto sérii obrazov boh TOTH ( zodpovedá kresťanskému archanjelovi Gabrielovi) robí ZVESTOVANIE pre kráľovnú Mut -em- ua, že porodí syna - božské dieťa povahy boha HORUSA. Druhý obraz znázorňuje boha Knepha, ktorý oplodňuje kráľovnú pannu dotykom znaku života k jej ústam.. Posledná scéna série je matka s novorodencom

Mýtus troch( mudrcov -mágov) kráľov.

Ten sa dnes odvodzuje od astronomickej alegórie (=prenesený zmysel určitého javu na iné javy) Traja kľačiaci králi, ktorí putovali k novorodeniatku Ježišovi sledujúc betlehemskú hviezdu sa dnes odvodzujú od hviezdnych konštelácií v prostred zimy. V súhvezdí ORIÓNU sú nápadné tri hviezdy prichádzajúce z východu. Zvestujú objavenie sa hviezdy SIRIUS, najjasnejšej na oblohe, ktorá sa objavuje na jednej čiare spolu s tromi hviezdam Oriónu. V starom Egypte volali SIRIUS zvestovateľom slnka.

Mýtus Betlehemskej stajne.

Keď dochádza " k novému zrodeniu slnka" (=zimnému slnovratu) slnko sa nachádzalo v súhvezdí Kozorožca. ( v tom čase ho nazývali aj Augiášov chliev). Cirkevný otec Justin Martýr sa vyslovil, že Kristus sa narodil keď slnko sa zrodilo v Augiášom chlieve , teda Ježiš prišiel ako druhý Herkules očistiť tento špinavý svet

Mýtus o jasliach a válove.

Tento mýt má svoj pôvod v Egypte, kde svet pokladali za horu na vrcholci ktorej sa zrodilo slnko . Vrchol hory sa volal "ap-ta" To isté slovo však znamená súčasne aj "jasle". Jasle sa v Egypte stali symbolom zrodu slnka , a v egyptských chrámoch sa tento symbol vždy objavoval každý rok " pri zrode slnka" ( Poznámka : ak sa niekomu tieto dôkazy opierajúce sa o astronómiu pozdávajú dnes ako "za vlasy pritiahnuté" , treba si uvedomiť, že kňazi pred kresťanskou érou venovali svoj čas aj pozorovaniu oblohy a boli teda súčasne aj astronómovia a ASTROLÓGOVIA. Zo svojich pozorovaní vyvodzovali totiž závery , proroctvá a rady pre panovníkov podľa svojich vlastných predstáv a potrieb)

Mýtus betlehemskej hviezdy

V staroveku boli mýty zvestujúce narodenie bohov ( alebo veľkých hrdinov) celkom bežné. Tak napríklad narodenie Budhu ( matka: panna Maya), bolo zvestované nezvyčajnou hviezdou ( nazvali ju "svätá ričis"). Podobne aj narodenie Krišnu, Mojžíša a Abraháma boli zvestované hviezdami podľa legendy.

Avšak najbližšie ku kresťanskej legende o troch mágoch, ktorí išli hľadať novorodeného Ježiša a cestu im ukazovala hviezda stojí v posvätnej knihe starého perzského náboženstva "ZOROASTRIANIZMU", ktorá sa volá "Avesta". Perzský prorok Zoroaster (628-551BC) vo svojom proroctve vraví:

"Vy deti moje budete prvé poctené tým že uvidíte božskú bytosť, ktorá sa objavila na tomto svete. Hviezda pôjde pred vami a zavedie vás na miesto jeho narodenia. Keď ho nájdete darujte mu vaše obete, pretože on je v skutočnosti vaším Pánom a večným kráľom."

(Toto proroctvo je doslovne prevzaté v evanjeliu Matúša a rovnako je aj v arabských apokryfoch "O DETSTVE" , kde sa doslovne vraví: "Mudrci prišli z východu do Jeruzalema podľa proroctva Zoroastera. (v origináli: Zorodašta)"

Mýtus o masakri nevinných novorodencov

Keď prišli mágovia vítať novorodeného Ježiša Herodes, ktorý sa nedozvedel o mieste jeho narodenia údajne nariadil zavraždiť všetky novorodené deti -oboch pohlaví v Betleheme a jeho okolí.Táto skutočnosť nie je historicky potvrdená. Dokonca židovský spisovateľ Josephus (prvé storočie nášho letopočtu), ktorý opísal veľmi podrobne všetky skutky Herodesa sa ani jediným slovom o tom nezmieňuje!. Ide tu skôr o PRISPOSOBENIE sa legende o FARAÓNOVI, ktorý prikázal zabiť všetky izraelitské novorodeniatka -chlapcov, pretože mu jeho pisár prorokoval narodenie dieťaťa, čo mu bude raz nebezpečným súperom. (Josephus: Antiquities 2: 9: 2)

Podobné legendy kolovali však aj o Krišnovi, alebo o Abrahamovi, ktorého sa obával babylonský kráľ Nimrod a preto nechal vyvraždiť všetky deti Babylonskej ríše.

Mýtus o svätej rodine

Legendy o pannách, ktoré porodili nie sú v pohanských mytológiách vôbec výnimočné. Mexikánci, Číňania. , Indiáni, Etruskovia Teutóni a Škandinávci vytvorili takéto legendy o pannách - bohyniach čo rodili . Panna Mária sa podobá až k nerozoznaniu legende o egyptskej bohyni ISIS. Dokonca aj niektoré tituly, ktoré Egypťania dávali svojej bohyni Isis preniesli kresťania na Madonu ( Sú to: tituly: "Naša Pani" = Madona, "Kráľovná nebies", "Spasiteľka duší" a " Nepoškvrnená Panna" )

Jozef, otčim Ježišov a manžel Márie zodpovedá egyptským predstavám boha zeme SEB, ktorý bol otčimom HORUSA počas jeho detstva, ktoré Horus strávil na zemi (rovnako ako Boh- Kristus)

V egyptskej mytológie figuruje aj meno Iu-em-hetep, čo znamená: "Ten čo prichádza s pokojom" Tento Iu-em-heteb bol zázračný liečiteľ, povestný svojou múdrosťou, ktorú šíril vo svojom okolí.

Vianočný stromček

Oslavy zimného slnovratu boli spojené s používaním stromčekov v Egypte Babylónii a v Ríme. Úplný opis nášho moderného vianočného stromčeka v Babylónii nájdeme v Jeremiášovi (10: 2-4)

Vianočná hostina s husacinou, (alebo morkou )

Hus pokladali Egypťania za symbol boha zeme SEBa., bola posvätná aj pre rímsku bohyňu Juno (jej grécka predstaviteľka sa volala Hera), rovnako ako pre grécko - rímskeho boha Cupida - Erosa.

Mohli by sme spomenúť aj Brahmu a Babylončanov, ktorým bola hus posvätná tiež.

Moriak ako "náhrada" husaciny na vianočnom stole bol zavedený prvý raz v Amerike.

Čo teda povedať na záver?

Tradícia vianočných osláv má svoje historické korene v POHANSKÝCH zvykoch oslavovania zimného slnovratu. Kresťanstvo tieto hlboko zakorenené zvyky prebralo a dalo im iný náboženský význam.

Znamená to azda, že ľudia bez náboženského presvedčenia nemajú oslavovať Vianoce, že nemajú rozosielať pozdravy priateľom, že nemajú si vymieňať vianočné darčeky? Vôbec nie! Nekonfesijní občania tak ako ich ako nábožensky orientovaní spoluobčania oslavujú tieto sviatky rovnako. Bezkonfesijní ľudia im, pravda pripisujú iný význam. Oslavujú tým prírodu s plným vedomím objektívnych faktorov, ktoré formovali po stáročia tieto sviatky. Navyše vianočná nálada je nabitá pocitom pokoja a mieru.. A TOTO JE PRÁVE CIEĽ O KTORÝ SA USILUJÚ AJ HUMANISTI. Treba si iba želať, aby takáto atmosféra vzájomného porozumenia panovala nie len počas týchto sviatkov, ale aj po celý rok