Sept 2005 SR ignoruje rovnoprávnosť všetkých občanov platnú v Európskej únii
DOMOV

SR ignoruje  rovnoprávnosť

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 
Slovensko nerešpektuje zásady Eutrópskej únie

 Podmienkou vstupu kandidátskych krajín do EU bolo splnenie „acquis communautaire“ čo znamená PRIJNCÍPY právneho štátu, ku ktorým EU dospela vo svojom doterajšom vývoji – zahrnujúce medzinárodné normy, zmluvy, nariadenia a súdne rozhodnutia Európskych súdov. Tieto zásady sú všetky členské štáty povinné rešpektovať.

Slovensko sa dostalo do EU s použitím zahmlievacích taktík, ktorými predstieralo, že „acquis communautaire“ DODRŽUJE, avšak teraz vychádza na javo, že tomu nie je tak.

Jednou z hlavných oblastí ÚCHYLIEK je vzťah štátu a cirkví. V Európskom spoločenstve patrí k „acquis communautaire“ NEUTRALITA štátu voči cirkvám.  Slovensko vo svojom Ústavnom zákone Článok I Ústavy Slovenskej republiky potvrdzuje odluku cirkvi od štátu., tým že vyhlasuje: „ Slovenská republika ……. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.”  Na túto pasáž sa neprávom spoliehali orgány EU pri prijímaní Slovenska za členský štát.  

 Slovensko však v skutočnosti nabralo celkom opačný kurz a v priebehu rokov svojou politikou uskutočňuje čím ďalej tým viac zrastanie štátu s cirkvami, resp. s katolíckou cirkvou. Jedným z prostriedkov uskutočňovania týchto cieľov bola aj Základná zmluva so Svätou Stolicou.

Poslanci Európskeho parlamentu si ZAČÍNAJÚ uvedomovať tieto fakty a OPRÁVNENE dvíhajú svoje kritické hlasy.za NEDODRŽIAVANIE   „acquis communautaire“ Slovenskou republikou. 

Naša verejnosť je zámerne zavádzaná vyhlasovaním, že keďže Základná zmluva je medzinárodný dokument MUSÍ ju Slovensko plniť v zmysle článku 27 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, podľa ktorého ustanovenia vnútroštátneho práva neoprávňujú k nedodržanie medzinárodných zmlúv. Toto OSPRAVEDLŇOVANIE  záväznosti Základnej Zmluvy neobstojí.  Je to z týchto dvoch dôvodov:

1,) Podľa článku 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, Zmluva je neplatná ak v čase jej uzatvárania bola v rozpore so záväznou normou všeobecného medzinárodného práva. Pri právnom vyhodnotení je evidentné, že Základná Zmluva odporuje viacerým takýmto normám (diskriminácia, rovnosť všetkých občanov pred zákonom, neutralita štátu atď)

2.)Podľa článku 62 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, „Ak nastane základná zmena vzhľadom na okolnosti existujúce v čase uzavretia zmluvy“ …. A dopad tejto zmeny radikálne mení objem záväzkov, ktoré sú stanovené zmluvou“  MOŽNO pokladať toto za dôvod na UKONČENIE ZMLUVY. 

Prakticky to znamená: Ak sa Slovensko na základe demokratického rozhodnutia svojho ľudu rozhodne 

ZAVIESŤ ODLUKU ŚTÁTU od CIRKVI,

 budú splnené podmienky článku 62 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve a zmluvu možno UKONČIŤ.

 Zatiaľ jediná prekážka takéhoto vývoja je nedostatok politickej vôle  doterajšej klerikálnej vládnej moci Slovenska.