DOMOV

Podiel Svätej stolice v oživovaní kresťanského fundamentalizmu v Európe

Niet pochybností o tom , že história kresťanského fundamentalizmu a terorizmu je najbohatšia práve v Európe. Patria sem krvavé udalosti kresťanskej histórie ako prenasledovanie pohanov a ničenie ich chrámov (Svätyňa Eskulápa v Egejsku, Afroditin chrám v Golgate Aphaka v Lebanóne, Heliopolis. Kresťanskí kňazi ako Marek z Aphaky alebo Cyril z Heliopolisu boli povestní ako „ničitelia chrámov“.)  Na „pohanské“ bohoslužby bol od r.356 rozsudok smrti. Kresťanský cisár Theodosius (408-450) dokonca deti nechal popraviť zato, že sa hrali s pozostatkami „pohanských“ sôch.

Potom nasledovali Cisár Karol Veľký (Charlemagne) v r. 782 nechal zoťať 4500 Sasov, ktorí neboli ochotní prijať kresťanstvo. Sedliaci zo Stedingu – blízko mesta Altenesch (Nemecko), ktorí nemohli zaplatiť zničujúce cirkevné dane boli povraždení dňa 27.5.1234.vrátane žien a detí (počet: 5-11 tisíc) Bitka pri Belehrade r 1456: 80.000 Turkov pobitých. Poľsko v pätnástom storočí:1019 kostolov zbúraných a 17,987 dedín zrovnaných zo zemou kresťanskými rytiermi (počet obetí neznámy).

V Írsku v 16-17 storočí anglickí vojaci „pacifikovali“ a „civilizovali“ IRSKO, kde žili iba galícijskí „divosi. Írovia“--čiže „nerozumné zvery bez vedomosti o Bohu alebo o dobrých mravoch.“ Jeden zo zvlášť úspešných vojakov Humprey Gilbert nariadil , „aby hlavy tých čo boli zabití sa uťali a položili vedľa cesty.

Ďalej boli na rade križiacke výpravy, honby na kacírov (Albigénci, ktorí sa sami považovali za dobrých kresťanov , avšak neboli ochotní slepo poslúchať pápežské edikty a platiť dane Rímu sa stali obeťami , a na pokyn pápeža Innocenta III boli masovo vyvražďovaní V Beziers -dnešné Francúzsko - boli všetci občania vyvraždení vrátane tých katolíkov, ktorí nechceli zradiť svojich albigenských priateľov Ďalšie mestá nasledovali. po celých 20 rokov vojny pokiaľ takmer všetci Katharci ( asi polovica obyvateľov krajiny Languedoc, - terajšieho južného Francúzska) neboli celkom vyhubení. .

Keď toto ťaženie končilo (1229) bola založená INKVIZÍCIA v 1232, aby inkvizítori pátrali a vyhubili prežívajúcich a ukrývajúcich sa „kacírov„. ( inkvizícii padli za obeť nesčíselné počty nevinných, ktorých mučením donútili priznať sa k veciam, ktoré nikdy neurobili a potom ich upálili a ich majetky skonfiškovali.) Rovnaký osud postihoval “ bosorky” stíhané podľa osobitného cirkevného návodu „ Kladivo na bosorky„ Klasickým príkladom terorizmu bol azda vo Francúzsku asi 20,000 Hugenotov bolo povraždených na rozkaz pápeža Pia V počas Bartolomejskej noci . A  takto to pokračovalo až do dvadsiateho storočia poznačeného katolíckymi  vyhladzovacími tábormi v druhej svetovej vojne v r.1942-1943 v Chorvátsku horormi vo Vietname a masakrami v Rwande.

K moderným prejavom kresťanského fundamentalizmu a terorizmu patria etnické čistky v bývalej Juhoslávii a najmä občianska vojna v Severnom Írsku, ktoré sú v tak živej pamäti, že ich netreba bližšie rozvádzať.

Plán na reevanjelizáciu Európy, vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II má svoj dopad v širokej infiltrácii Európskych inštitúcií veľkým počtom združení najrôznejšieho typu, ktorých konečným cieľom je presadzovať zámery Svätej Stolice v politike Európskej Únie. Je teda tento pojem“ reevanjelizácia „ náhradkou“ – alebo prekrýva sa aspoň z časti s pojmom „obnovy historického fundamentalizmu katolicizmu v Európe“? Pripájame prehľad niektorých hlavných článkov týchto mechanizmov ovplyvňovania, aby ste to m ohli posúdiť sami:

Kľúčoví herci v EU

Kľúčových hercov predstavujúcich katolicizmus v EU možno zadeliť do dvoch kategórií: Vatikánska byrokracia  a katolícke  laickú skupiny vrátane  laických organizácií a katolíckych poslancov.

Vatikánska byrokracia

Viaceré oddelenia vo vatikánskej byrokracií hrajú kľúčovú úlohu v jeho úsilí ovplyvňovať EU: Pontifikálna Rada pre Rodinu, Pontifikálna Rada pre Laikov, Pontifikálna Rada pre Pastorálnu Pomoc Pracovníkom Zdravotníckej Starostlivosti, a Pontifikálna Akadémia pre Život – čo je „think-tank“ (=myšlienková základňa) o veciach súvisiacich s ľudskou reprodukciou. Iné oddelenia hrajú však tiež významnú rolu , vrátane Pontifikálna Rada cor unium, Pontifikálna Rada pre podporu Kresťanskej Jednoty a Pontifikálna Rada pre Spravodlivosť a Mier. Čo sú vlastne tieto útvary, kto sú v nich kľúčoví herci, a ako pôsobia?

Pontifikálna Rada pre Rodinu

Pontifikálna Rada pre Rodinu bola vytvorená pápežom Jánom Pavlom II v r.1981 a zverená Kardinálovi Alfonso López Trujillo-vi: López Trujillo je kolegom pápežovým, ktorý navštevoval schôdze Opus Dei s ním v Ríme v r. 1974 ,aby diskutovali o stratégiách pre boj proti komunizmu  proti teológii oslobodenia .Pápež si vysoko oceňoval konzervatívne postoje López  Trujillo a akcie , ktoré tento podnikal proti liberálnym teologickým javom v Latinskej Amerike.

Pontifikálna Rada pre laikov.

Pontifikálna Rada pre Laikov bola zriadená v r. 1967 pápežom Pavlom VI, aby koordinovala  aktivity veriacich laikov Táto organizácia je pre Vatikán dôležitá, pretože  zohráva kľúčovú úlohu pri tlakoch na rozhodovanie politikov, odborníkov a aktivistov v demokratických štátoch

 Pontifikálna Rada pre Pastoračnú Pomoc Pracovníkom Zdravotnej Starostlivosti

Pontifikálna Rada pre Pastoračnú Pomoc Pracovníkom Zdravotnej Starostlivosti bola vytvorená r.1985 pápežom Jánom Pavlom II. Táto rada propaguje pápežovo učenie o ľudskom utpení a zdraví. Monitoruje tiež vedecký pokrok v oblasti lekárstva. Jej hlavným záujmom je koordinovanie dozor, výchova a mobilizovanie katolíckych pracovníkov v medicíne a v paramedikálnych povolaniach k tomu, aby prísne dodržiavali a propagovali oficiálne Vatikánske učenie o zdraví a utrpení.

Pontifikálna Akadémia pre Život

Pápež Ján Pavol II vytvoril Pontifikálnu Akadémiu pre Život ako súčasť vatikánskej stratégie pre Medzinárodný Rok Rodiny vr. 1994, krátko pred smrťou pápežovho dôverného priateľa Jérôme Lejeune, francúzskeho genetika, ktorý objavil príčinu Downovho syndrómu (mongolizmu). Lejeune , zápalistý katolík proti slobodnej voľbe  sa stal prvým prezidentom . Celá jeho rodina je nejakým spôsobom zaangažovaná v nejakej funkcii vatikánskej stratégie pre mravný poriadok a úseku proti slobodnej voľbe. Po Lejeunovej smrti Dr. Juan de Dios Vial Correa bol ustanovený za prezidenta Akadémie. Pomáha mu biskup Elio Sgreccia, emeritný tajomník Pontifikálnej Rady pre Rodinu. Pápež ustanovuje 70 členov , aby predstavovali rôzne oblasti biomedicíny, ako aj iné okruhy majúce vzťah k biotechnológii a eutanázii.

Laické združenia

Pre maximalizáciu svojho vplyvu v EU sa  musí Vatikán opierať aj o inú skupinu ľudí okrem svojich vlastných zamestnancov : o laických katolíkov, často združených v polo- oficiálnych organizáciách. Títo laickí katolíci sa obyčajne združujú v organizáciách so špecifickým náboženským cieľom súvisiacim so zámermi Vatikánu. Sú aj laické katolícke združenia zaoberajúce sa poskytovaním služieb, najmä v zdravotníckej starostlivosti, výchove a v oblastiach rozvoja

Tradičné Katolícke laické organizácie.

Niektoré členské štáty EU majú koordinačný útvar s katolíckymi laickými organizáciami. Európske Fórum Národných Laických Komisií združuje všetky národné laické organizácie v Európe. Avšak európski politici sa doteraz nezúčastňujú v širšej miere v agende národných laických komisií; Zaangažovanie EU v záležitostiach sexuálneho a reprodukčného zdravia  je príliš nové  na to, aby upútalo pozornosť  niektorých organizácií pracujúcich na iných tematikách

Napriek tomu , počnúc r. 2000 Komisia Európskych Biskupov nabáda k nadnárodnej spolupráci o týchto veciach. Ústredná Rada  Nemeckých Katolíkov , najmocnejšia organizácia katolíkov v Európe a Semaines Sociales de France, organizácia, ktorej predsedal Michel Camdessus   bývalý generálny sekretár  Medzinárodného Menového  Fondu už zorganizovali  viaceré schôdze a vydali vyhlásenia o európskej integrácii .

„Pápežova Armáda“

V posledných päťdesiatich rokov sa objavil celkom iný typ laických katolíckych organizácií v Európe. Najvýznamnejšími príkladmi sú Neokatechumálna cesta  (Neocatechumenal Way), Charizmatická obnova (CharismaticRenewal), Opus Dei, Focolore , a Comunione e Liberazione

Nové náboženské kongregácie ako Spoločenstvo S. Jána, a Kristova Légia  sú blízke týmto laickým organizáciám v ich viere a metodológii. Čo majú všetky tieto hnutia spoločné je zmes moderných spôsobov komunikácie, lobovacích techník a neokonzervatívna alebo fundamentalistická morálka a politické presvedčenie. Výsledok je  extrémne tradičná náplň, ktorá sa šíri internetom, a pred- osvietenecké  názory , ktoré sa propagujú na pop koncertoch.[

Katolícki členovia Európskeho Parlamentu

Katolícki poslanci sú významnou zložkou katolíckych laikov, avšak nepredstavujú v žiadnom prípade cieľavedomú skupinu s presne stanovenou praxou v otázkach sexuálnych a reprodukčných práv. Významný počet členov skupiny Európskej Ľudovej Strany (EPP-ED), zoskupenia Kresťanských demokratov a iných konzervatívnych strán, sú katolíci, avšak katolíci sú členmi aj iných strán. Preto je oprávnené povedať, že ich názory na veci sexuálnych a reprodukčných práv sú odlišné, rovnako ako sú odlišné aj u poslancov- nekatolíkov. Stanoviská politických činiteľov k reprodukčným právam závisia skôr na príslušnosti k politickej strane, než k náboženskému spoločenstvu. Súčasne však prebieha intenzívne lobovanie v úradovniach EU , aby sa zabezpečilo , že katolícki poslanci sympatizujúci s stanoviskami cirkvi prispôsobia svoje názory ku katolíckej doktríne. Niektorí veľmi oddaní katolícki poslanci ako Dana Scallon z Írska usmerňujú celý svoj štáb na tento cieľ . ( citované z “Zachovať si moc a výhody -- Agenda Vatikánu v Európskej Únii

Originál: Preserving Power and Privilege-- The Vatican's Agenda in the European Union

© Catholics for a Free Choice, Washington, DC, 2003.)

Záver

Z povedaného vidieť, že tlaky na nahradenie demokracie a rovnosti všetkých občanov náboženským fundamentalizmom v Európe ale aj na celom svete narastajú  a ich realizácia môže znamenať návrat do minulosti so všetkými jeho vážnymi dopadmi. Je povinnosťou každého občana, či už veriaceho alebo akéhokoľvek iného presvedčenia zabrániť tomu procesu, ktorý môže ohroziť celú ľudskú civilizáciu.