DOMOV

fundamentalizmus sa dostáva na pretras už v  Parlamente a Komisii Európy

  Poslanci Európskeho parlamentu poslali predsedovi vlády SR p. M. Dzurindovi tento list, ktorý podpísalo 53 poslancov EP

Európsky parlament, Rue Wiertz 60 B - 1047 Brusel, Belgicko

Mikuláš Dzurinda

predseda vlády

Nám. slobody 1

813 70 Bratislava 1

Slovenská republika

Fax: 00421 2 52 49 75 95

 

Na vedomie: p. José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie

          p. Franco Frattini, podpredseda EK, komisár pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti

         p. Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť a sociálne veci

         p. Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady

 

Brusel 21. apríla 2005

 Vážený pán premiér Mikuláš Dzurinda,

 ako poslanci Európskeho parlamentu z viacerých poslaneckých frakcií a z rôznych členských štátov EÚ Vám píšeme, aby sme vyjadrili svoje hlboké znepokojenie nad “Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí”. Žiadame Vás, aby ste prehodnotili svoje plány podpísať a ratifikovať túto zmluvu.

Naše obavy sa týkajú skutočnosti, že zmluva poškodí a podlomí proces budovania EÚ ako jedinečného politického subjektu založeného na princípoch a hodnotách vyjadrených v článku I-2 Európskej ústavy a v Charte základných práv Európskej únie. Zmluvou by sa obzvlášť porušila zásada nediskriminácie, ktorú zakotvuje článok 13 Amsterdamskej zmluvy. Zmluva o Európskej únii navyše deklaruje “princípy slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a vládu zákona” ako základné princípy únie. Únia od členských štátov zároveň žiada, aby rešpektovali základné ľudské práva garantované Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd. Podpísanie zmluvy so Svätou stolicou by bolo v jasnom rozpore so súčasnými právnymi záväzkami Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ.

V prípade, že táto zmluva bude ratifikovaná, bude v priamom rozpore so súčasnými povinnosťami Slovenskej republiky vyjadrenými v acquis communautaire. Táto medzinárodná zmluva, ktorá by mala prednosť pred národnými právnymi nástrojmi Slovenskej republiky, by navyše určovala katolícke učenie ako najvyšší princíp na stanovenie “výhrady svedomia”. Sme hlboko presvedčení, že to je nevhodné a neospravedlniteľné. Dôkazom toho je aj článok 3, odsek (2) návrhu zmluvy, ktorý znie: Pod výrazom "výhrada svedomia" sa v tejto zmluve rozumie námietka na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.” A článok 3, odsek (1) znie: Pod výrazom "vieroučné a mravoučné zásady" sa v tejto zmluve rozumejú zásady, vyhlásené Magistériom Katolíckej cirkvi.”

Článok 10 Charty základných práv Európskej únie, ktorá bude čoskoro ratifikovaná prostredníctvom Európskej ústavy, zaručuje slobodu svedomia a výhrady svedomia. Tá bude právne záväzná aj pre Slovensku republiku. Podľa nášho názoru Slovensko disponuje dostatočnými zárukami, aby princíp výhrady svedomia bol rešpektovaný. Na základe argumentov, ktoré uvádzame v tomto liste, sme pevne presvečení, že podpísanie tejto zmluvy nie je ani vhodné, ani potrebné.

 S pozdravom, 

 ( Nasleduje zoznam podpisov)


 Poprední predstavitelia Európskych a svetových náboženských organizácií poslali predsedovi vlády SR tento list:

20. apríla 2005

 

Vážený pán

Mikuláš Dzurinda

predseda vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády SR

Nám. slobody 1

813 70 Bratislava 1

Slovenská republika

Fax: 00421 2 52 49 75 95

 

Vážený pán premiér Mikuláš Dzurinda,

 

ako predstavitelia náboženských organizácií, organizácií bojujúcich za práva žien a za ľudské práva z celého sveta Vám píšeme, aby sme vyjadrili svoje hlboké znepokojnie nad “Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu vo svedomí”. Právo jednotlivca uplatňovať výhrady svedomia a nebyť nútený do činností, ktoré považuje za nemorálne alebo neetické, je právo, ktoré podporujeme my všetci. Uvedomujeme si však, že sú prípady, keď sa toto právo môže dostať do rozporu s potrebami a právami iných občanov, vrátane tých, ktoré zaručujú zákony Slovenskej republiky, ako aj s ich osobnými etickými hodnotami.   Naše znepokojenie sa týka toho, že touto špecifickou zmluvou vznikajú závažné právne problémy a zmluva nedostatočne rieši uvedené potenciálne rozpory. Žiadame Vás, aby ste prehodnotili svoje plány podpísať a ratifikovať túto zmluvu. Zmluva bude nebezpečným precedensom v histórii práva. V prípade, že bude ratifikovaná, stane sa “medzinárodnou zmluvou o ľudských právach” a bude mať prednosť pred slovenskými zákonmi. Katolícke učenie tak môže zasahovať do slovenského práva a do súdnych procesov, čím sa naručí nestrannosť súdov. Zmluva porušuje slovenskú zásadu odluky cirkvi od štátu. Článok I Ústavy Slovenskej republiky potvrdzuje odluku cirkvi od štátu. Ratifikácia tejto zmluvy by znamenala zmenu Slovenskej republiky z relatívne sekulárneho štátu na štát, kde dogma jedného náboženstva – rímskokatolíckeho náboženstva – by vládla vo všetkých verejných sférach. V prípade, že navrhovaná zmluva bude ratifikovaná, Svätá stolica -  subjekt sui generic medzinárodného práva -, ktorá sa nemôže uchádzať o členstvo v Rade Európy, pretože jej politická štruktúra a legislatíva sú v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, by mohla vnútiť svoju morálnu doktrínu občanom Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie či vieru. Ak bude zmluva ratifikovaná, Svätej stolici poskytne privilégium kolegislatívneho orgánu v Slovenskej republike. 

 Zmluva porušuje záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohody o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a Akčného programu prijatého Medzinárodnou konferenciou o populácii a rozvoji (ICPD). Slovenská republika sa zaviazala pracovať na odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a dodržiavať a presadzovať sexuálne a reprodukčné práva žien. Morálna doktrína katolíckej cirkvi sa však stavia proti antikoncepcii a interrupciám, a to aj v prípade, keď ide o záchranu života ženy. To vážne obmedzuje základné ľudské práva žien. V súvislosti so zmluvou je potrebné uvedomiť si,  že na ICPD sa Svätá stolica viackrát usilovala presadiť text ohľadom práva na výhradu svedomia. Tieto pokusy konferencia úplne odsúdila ako prekážku v prístupe k službám reprodukčného zdravia, keďže išli poza zaručenie práva na výhradu svedomia jednotlivcov tým, že v nich šlo o zabezpečenie tohto práva aj pre inštitúcie.

Táto zmluva je nepotrebná. Článok 10 Charty základných práv Európskej únie, ktorá bude čoskoro ratifikovaná prostredníctvom Európskej ústavy, zaručuje slobodu svedomia a výhrady svedomia. Tá bude právne záväzná aj pre Slovensku republiku. Legislatíva zaručuje aj iné, menej obmedzujúce spôsoby uplatňovania práva na výhradu svedomia, ktoré sú demokratickejšie ako je navrhovaná medzinárodná zmluva. V mene všeobecného práva na slobodu náboženstva, myslenia a svedomia a v záujme Slovenskej republiky a jej občanov Vás žiadame, aby ste odmietli túto zmluvu.

 S pozdravom,

Podpisy:


Poslankyňa EP Sophie in ´t Veld sa obrátila na predsedu Európskeho parlamentu p. Josep Borrell Fontelles s návrhom, aby právni experti EP posúdili KONKORDÁT ( Základnú zmluvu) medzi SR a Vatikánom, keďže táto by mohla byť v nesúlade s Európskymi právnymi normami, ktoré s SR zaviazala dodržiavať

 List znie takto:

Prezident Európskeho parlamentu p. Josep Borrell Fontelles

 Kópia:

 Predseda Komisie pre občianske práva, spravodlivosť a vnútorné záležitosti Európskeho parlamentu p. Jean Marie Cavada

 Brusel, 8 apríl 2005

Vec: Žiadosť o radu EP Právne služby

Vážený pán prezident Borrell,

 Rada by som Vás upozornila na medzinárodnú zmluvu (Konkordát týkajúci sa námietok na základe svedomia) , ktorý sa má podpísať  medzi Slovenskou republikou a Vatikánom. Som znepokojená , že ratifikácia takejto dohody členským štátom s treťou zmluvnou stránkou  by mohla viesť k porušeniu práva acquis communautaire ako aj Európskej ústavy

Preto by som rada , keby Vaša parlamentná právna služba  vyhodnotila  legálnosť takéhoto druhu medzinárodnej dohody medzi členským štátom a Vatikánom

S úctou

Sophie in ´t Veld