Domov

Hitler a jeho spojenci chceli vyhubiť všetkých Slovanov - vrátane Slovákov

Slovenskí"rodoľubovia" sa prísne vyhýbajú akejkoľvek zmienke o tom, čo by sa stalo so Slovákmi keby Hitler vyhral vojnu.

Je to zarážajúce, pretože vo všetkých kultúrnych štátoch sveta - najmä však Európy boli o tom napísané množstvá článkov a kníh, z veľkej časti doložených aj dokumentačným materiálom - pokiaľ sa zachoval.

Prečo slovenskí "rodoľubovia" to nechcú brať na vedomie? Vec je zrejmá - veď by to zmarilo ich plány "očistiť" bývalého prezidenta Slovenského štátu Dr Jozefa Tisu od spoluviny na týchto barbarských genocídach, plánovaných proti vlastnému slovenskému národu.

Prinášame iba niekoľko stručných úryvkov nasvedčujúcich o pláne "General Plan Ost", ktorý obsahoval podrobné postupy na docielenie týchto cieľov.  (Čerpané z knihy:V. Hlôška, M. Buroš, k. Gronský, M. Krno a B. Zvrškovec: Zamlčaná pravda o Tisovi a Sloveskom štáte - Eko-konzult 2007)

Himmler takto komentoval plány GPO (generálny plán- východ): „Len s tým, že tento slovanský ľudský odpad, túto miešaninu rás rozložíme, bude nám možné ich rasové preosiať, aby sme z týchto podľudí vylovili cennejších, odviezli ich do Nemecka a asimilovali. Ostatné nenemecké obyvateľstvo východu smie mať školské vzdelanie, ktorého cieľom má byť: jednoduché rátanie najviac do 500, napísanie mena, ďalej výučba, ktorej božím prikázaním bude, že musia byť poslušní Nemcom, byť poctiví, dobrí a slušní. Čítať nemusia vedieť.

Bez svojho vedenia bude nám toto obyvateľstvo stáť k dispozícii a dodávať Nemecku pracovné sily pre rozličné podradné práce (cesty, kameňolomy, stavby, ďalej slúžky a pod.)... Vedľa ponemčenia („Eindeutschung"), vyhnania a zotročenia, ďalším populačnopolitic-kým prvkom musí byť vykynoženie (Verniehtung)..."

 Čo by sa stalo, keby Hitler vyhral vojnu

Akcia Zamošč naznačuje, čo by sa bolo stalo, keby bol Hitler vyhral vojnu. GPO ide ďaleko ponad židovský, do značnej miery uskutočnený holocaust, navrhuje racionálny projekt a číselný obrys východnej Európy očistenej od Slovanov - nežidovský holocaust!

Cieľom nemeckých okupantov bolo rasovo nevhodných Poliakov ponechať v Generalgouvernemente a strčiť do zberných táborov len potiaľ, kým bola potrebná ich pracovná sila. V týchto zberných táboroch boli urobené aj opatrenia, ktoré mali zamedziť rozmnožovaniu týchto ľudí. Preto tu povolili nielen potraty, ale aj homosexualitu. Veci, ktoré boli v Nemecku prísne zakázané.

V podstate tu bola myšlienka - ako sme už vyššie spomenuli - spojenia otrockej práce s vykynožením. Slovanstvo, ktoré podľa nacistov pozostávalo z menejcenných ľudí, podľudí, malo dať k dis­pozícii svoju pracovnú silu, ale nemalo sa rozmnožovať. Z toho vzišla čoskoro požiadavka sterilizácie. Plány v tomto smere sa usku­točňovali pod vedením ríšskeho lekára SS Dr. Grawitza, hlavne v obsadených častiach Sovietskeho zväzu. V podstate išlo o tri metódy: 

1. Sterilizácia kastráciou röntgenom,

2. sterilizácia pomocou rastlinného výťažku a

3. sterilizácia operáciou, zalepením ženských vajcovodov.

 Reinharda Heydrícha k vedúcim nacistickým funk­cionárom v Černínskom paláci v Prahe dňa 2. 10.1941.

„... Musí nám byť jasné, že dobytie priestorov na východe nie je dočasné, ale trvalé. Budúcnosť ríše bude po skončení vojny závisieť od našej schopnosti dobyté priestory nielen držať, ale aj plne ovlád­nuť a prípadne spojiť s Ríšou. Závisí to od spôsobu, ako budeme s ľuďmi, ktorí tam žijú, zaobchádzať, ako ich budeme viesť alebo inte­grovať. V podstate musíme rozlišovať viaceré velké skupiny:

1. Sú to priestory s germánskym obyvateľstvom,

to značí, že ide o ľudí našej krvi, ktorí majú náš charakter. Ide o ľudí, ktorým však na základe zlého vedenia a pod vplyvom židov­stva boli zväčša pokrivené charaktery, ktorých pomaly zase musíme priviesť späť do nášho národno-rasového telesa, k základným prv­kom nášho súčasného myslenia. Sú to priestory Nórska, Holandska, Flámska, ďalej Dánska a Švédska

2. K druhej skupine patria východné priestory,

čiastočne osídlené Slovanmi, o ktorých nám musí byť jasné, že sa tu dobrota a láskavosť považujú za slabosť. Slovan v týchto priestoroch ani nechce, aby bol považovaný za rovnoprávneho, lebo nie je navyknutý, že by jeho pán s ním zaobchádzal ako so seberovným. Tento priestor na východe si podržíme, bude siahať ďaleko do ruské­ho vnútrozemia až po Ural a bude pod vedením nemeckej vedúcej vrstvy našou surovinovou základňou.

Tamojší obyvatelia, poviem to celkom drasticky, budú pre naše či už hospodárske alebo kultúrne úlohy nasadení ako otroci. Tento priestor bude treba oddeliť germánskou hrádzou od Ázie, rozdeliť aj priečnymi hrádzami a tým ho postupne získame celkom pre seba.