[september 2005] Fundamentalizmus a jeho korene
fundamentalizmus


DOMOV

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 

 

 

 
Definícia nie je jednoznačná

 V rámci kresťanských denominácií sa tento pojem prvý krát objavil v rokoch 1920 a vzťahoval sa na konzervatívnych protestantov. Fundamentalizmus bol a je akousi reakciou na vrastajúcu pochybnosť v pravdu náboženstva a obranou proti MODERNIZMU. Fundamentalisti majú obavy, že rozmáhajúci sa modernizmus, pokroky vo vede a technike zruinujú ich náboženskú vieru a morálne zásady, ktoré pokladajú za jedine správne

Všetci fundamentalisti – bez rozdielu či ide o kresťanských, moslimských alebo iných, sú PRESVEDČENÍ, že iba ich viera je tá pravá, pravdivá – zatiaľ čo všetky iné či už náboženské alebo nenáboženské presvedčenia sú falošné.

Pojem „fundamentalizmus sa nepoužíva v jednoznačnom zmysle tohto slova:

  • Niekedy sa tým myslí netolerantné náboženské zmýšľanie, bigotstvo, a zaujatosť proti slobodnému mysleniu, vedeckým poznatkom a ľudskej intelektuálnej kapacite.
  • Konzervatívni moslimovia ho používajú pre ľudí, ktorí sa úzkostlivo pridržiavajú Mohamedovho učenia a ktorí presadzujú koncepciu TEOKRATICKÉHO riadenia štátu.

 Každé náboženstvo sa usiluje o rozšírenie svojej vlastnej ideológie na celé ľudstvo.

Toto vyplýva zo slepej viery, že ich „Sväté písma“ sú bohom inšpirované a neomylné, raz navždy dané- ustrnuté. Nové poznatky vyvracajúce ich náboženské tézy NEPRIJÍMAJÚ. Odrazom toho je podráždenosť a neochota prijímať akékoľvek argumenty vyvracajúce pravdivosť ich náboženských téz.

Fundamentalisti ktorí sú presvedčení o svojej ideológii ako jedine správnej  sú presvedčení , že na svete ŽIADNE INÉ presvedčenie nie je opodstatnené, niet miesta pre  nesúhlas,  pochybnosti,  ani pre slobodu myslenia.

 Náboženský fundamentalizmus je teda VRAHOM demokracie, MOROM  ľudských práv občana, Nepripúšťa slobodné myslenie, usiluje sa o prispôsobenie myslenia a konania KAŽDÉHO  podľa vlastných náboženských predstáv. Svet fundamentalizmu je automaticky svetom násilia a terorizmu. Tento terorizmus sa zameriava do vnútra fundamentalistického štátu, ktorý terorizuje svojich občanov , ako aj navonok, kde dochádza k zjavnej alebo menej zjavnej teroristickej akcii voči iným občanom a štátom.

Tieto prvky sú rovnako vyjadrené v hnutí Al Qaedy ako v kresťanskom alebo v každom inom fundamentalizme – hoci ich hĺbka nie je nevyhnutne rovnaká

 Spracované podľa: http://www.religioustolerance.org/gl_f.htm