DOMOV


http://www.secularism.org.uk/uploads/newsline-15-november-2013.pdf


Newsline

www.secularism.org.uk

15 November 2013


Egypt sa zaradil najhoršie v ženských právach arabského sveta


Nadácia Thmson Reuters zverejnila výsledky celoročého prieskumu ženských práv v arabskom svete.

Prieskum, ktorý spracoval viac než skumania 330-tich odborníkov na túto tému a týka sa 21 štátov Arabskej ligy + Sýrie, označl Egypt ako najhoršiu krajinu pokiaľide o rešpektovanie ľdských práv žien. Irak sa zaradil na druhé miesto, po ňm nasledovalo Saudské Arabsko, Sýria,a Yemen. Podľ konzultácie s týmito odborníkmi, napriek roli zohranej ženami pri

Egyptskom arbskom jari” zakorenené patriarchálne štruktúry a vzrast islamizmu znamená, že predpokladaná rovnosťv pohlaví sa nerealizovala.

Jeden autor poznamenáva, že „sexuálne násilie, obťžovanie a obchod so ženami kombinované so zhrútením sa bezpečosti, vysoký podiel mutilácie ( zmrzačnia) ženských genitálií a návrat k predchádzajúcemu stavu pre revolúciou r. 2011 posunul Egypt na posledné miesto v prieskume.”

Až 99.2 % žien v Egypte zakúsilo sexuálne obťžovanie a 27.2 miliónov bolo podrobených zmrzačniu ženských genitálií -- ako správa vyzdvihuje, č je najvyšší počt v jednej z krajín sveta.

Egypt stojií v tejto štatistike pred Saudskou Arábiou, krajinou majúcou hlboko diskriminačé zákony proti ženám, ako napríklad: Všetky dospelé ženy musia mať„gardedámu” , výpoveďženy na súde platí iba polovicu výpovede muža, polygamia ( mnohoženstvo) je dovolená pre mužov, segregácia žien, znásilnenie v manželstve sa neuznávajú ako zlé skutky, obete znásilnenia majú rrziko, že budú obvinené z „cudzoložstva”, a existuje zákaz vodiťauto ženám. Napriek tomu sa Saudské Arabsko umiestnilo lepšie ako Egypt, berúc do úvahy reprodukčé práva žien

(antikoncepčé prostriedky sú dostupné bez predpisu).

Krajiny „Arabského jara” Sýria a Yemen, ktoré sa umiestnili na 18-tom a 19-tom mieste , boli hodnotené horšie ako Sudan, Lebanon, Palestínske územia a Somália, ktoré boli na tom lepšie vo veciach reprodukčého zdravia a sexuálneho násilia, politického a ekonomického zaradenia žien do diania v krajine, ako aj postavenia žien v rodine.

Dve druhé krajiny „Arabského jara” Tunis a Lýbia sa umistnili na 6-zom, respektíve 9-tom mieste.

Iraq, ktorý sa uzmiestnil na druhom najhoršom mieste v prieskume, má trestné porávo, podľ ktorého muž, ktorý zabil svoju ženu je odsúdený na väzenie najviac do troch rokov a masové premiestňvanie občnov zanechalo ženy zranitelné voč sexuálnemu násiliu a voč obchodu so ženami

Comoros sa zaradil najlepšie a mal dobré body vo všetkých kategóriách, okrem , politickej reprezentácii, kde majú ženy iba 3% v národnom parlamente. Oman ( kde sa stále praktizuje zmrzačnie ženských genitálií a kde ženy dedia iba polovicu toho, č môže zdediťmuž) Kuwait (ktorý nemá zákony proti domácemu zneužívaniu a znásilneniu v manželstve), Jordánsko (ktoré sa umiestnilo na druhom mieste vo veci „zabíjania pre čsťuc1”) a Qatar( kde sa dostáva do žalára asi 100 žien, ktoré sa vysťhovali a majú deti mimo manželstva) potom nasleduje Comoros , ktorý sa umiestnil na prvom mieste.(Poznámka: Comoros = ostrov na Kanárskych ostrovoch)

Pre ďlšie detaily pozri:

http://www.trust.org/spotlight/poll-womens-rights-in-the-arab-world/