DOMOV

 

Sme svedkami kampaní ZA PRIJATIE dodatkovej zmluvy so Svätou Stolicou o 

NÁBOŽENSKÝCH VÝHRADÁCH SVEDOMIA

 ako aj v dôsledku  terajšej POLITICKY navodenej klerikálnej atmosfére Slovenska  s niektorými veľmi potláčanými reakciami PROTI PRIJATIU TEJTO ZMLUVY

 V Európskej únii vo väčšine štátov takéto konania na základe NÁBOŽENSKÝCH námietok sú zakázané priamo v ich ústave

 citácie kritických pasáží z ústav niektorých členských štátov EU, ktoré dokazujú, že je NEPRÍPUSTNÉ, aby námietky svedomia mali prednosť pred platnými zákonmi štátu.

Slovenská republika sa zaviazala zosúladiť svoj právny systém s „acquis communautaire“ Európskej únie.   Preto uzavretie zmluvy o výhradách svedomia so Svätou stolicou by porušovalo tento záväzok

 

 Ústava Dánska  (5 Jún 1953)
Článok 70

Žiadna jedinec nesmie byť zbavený prístupu k plnému používaniu svojich občianskych a politických práv pre svoje vierovyznanie a pôvod. Nesmie však z týchto dôvodov sa vyhnúť plneniu akýchkoľvek občianskych povinností 
 

Ústava Nemeckej Federálnej Republiky (23. máj 1949)

Článok 136

(1)    Občianske a politické práva a povinnosti nie sú ani závislé ani obmedzené uplatnením slobody náboženstva.

 

Ústava Gréckej republiky (9. jún 1975, novelizovaná v r.2002)

Článok13

4.Žiaden jedinec nemôže byť zbavený vykonávania svojich povinností voči štátu, alebo (nemôže ) odmietnuť plnenie zákonov z dôvodu svojho náboženského presvedčenia.

 

 

Ústava Rakúskej republiky ( novelizovaná r.2000)

Článok 14. ...Jednako pri povinnostiach záväzných pre štátnych občanov nemožno uplatňovať predsudky náboženských presvedčení

 

 

Ústava Portugalskej republiky (2.apríl 1976 –verzia z r 1996)

Článok 41(2)

Nikto nesmie byť prenasledovaný alebo zbavený svojich práv alebo oslobodený od svojich občianskych povinností z dôvodov svojho presvedčenia alebo plnenia náboženstva

 

Obhajovanie, že táto zmluva je POVINNOSŤOU Slovenska vyplývajúcou zo ZÁKLADNEJ ZMLUVY so Svätou Stolicou je

ZAVÁDZANIE OBČANOV.

 

MEDZINÁRODNÉ PRÁVO MÁ PREDNOSŤ  pred akýmikoľvek medzinárodnými zmluvami.

 

Podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (27.1.1980) čl 53

ZMLUVY, ktoré sú v rozpore s pevne stanovenými normami všeobecného medzinárodného práva (Jus cogens)  SÚ NEPLATNÉ, ak v čase ich uzavretia boli v rozpore so všeobecným medzinárodným právom ,

 Sme toho názoru, že samotná Základná zmluva  je v zmysle tohto ustanovenia neplatná a preto sa teraz naši páni  preláti a s nimi spolčené politické bábkové figúrky točia v tomto začarovanom kruhu pri svojich argumentáciách

 

Občania, NENALEŤTE IM!