Sept 2005

AKO SA BRÁNIT

DOMOV

 


Vysnené božstvá


Mytológie o stvorení


Vztah mytológie a náboženstva


 

Rodia sa nové náboženstvá


 

Rodia sa nové sekty


 

Co je fundamentalizmus

 


 

Iránsky fundamsntalizmus


Náboženský expanzionalizmus


 

Dejiny krestanstva 1

 


 

Dejiny krestanstva 2

 


 

Dejiny krestanstva 3

 


 

Dejiny krestanstva 4

 


Slovenský fundamentalizmus


Štátny katolicizmus


SR ignoruje rovnoprávnost


 

Situácia bezkonfesijných


 

Ako sa bránit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jediná obrana proti šliapaniu po ludských právach obcanov a nerovnakého zaobchádzanie s VŠETKÝMI obcanmi bez rozdielu na ich svetonázor je

  • Znalost zákonov, medzinárodných noriem a predpisov

  • Neprestajné DOŽADOVANIE sa od ústavných cinitelov a tiež od Európskych inštitúcii, aby Slovensko prestalo so svojím fundamentalistickým smerovaním

Toto je v záujme nie len bezkonfesijných obcanov, ale aj v záujme KAŽDÉHO CESTNÉHO obcana , ktorý chce predíst takým tragédiám ako sme videli v Bosne a Hercegovine, lebo v Severnom Írsku

 

Preto pre všeobecnú informáciu obcanov prinášame úryvky z tých najdôležitejších domácich aj medzinárodných noriem

 

 

Zoznam národných a medzinárodných záväzných  dokumentov a iných noriem týkajúcich sa rovnoprávnosti všetkých obcanov

_______________________________________________________________________________

 

A.)Ústava Slovenskej republiky.

 

Clánok 7 (5)

 Medzinárodné zmluvy o ludských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom majú prednost pred jej zákonmi

 

Clánok 12.(2)

Základné práva a slobody sa zarucujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohladu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické CI INÉ ZMÝŠLANIE, národný alebo sociálny pôvod, príslušnost k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. NIKOHO NEMOŽNO Z TÝCHTO DOVODOV POŠKODZOVAT, ZVÝHODNOVAT ALEBO ZNEVÝHODNOVAT.

_________________________________________________________________________

 

 

B.) Deklarácia  o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva, alebo viery (25.111981)

 

cl 2.(1) Nikto nesmie byt na základe náboženstva alebo INEJ VIERY podrobovaný diskriminácii akýmkolvek štátom, inštitúciou, alebo osobou.

(2) Na úcely tejto deklarácie  termín "neznášanlivost a DISKRIMINÁCIA , zakladajúce sa na náboženstve a viere " znamená akúkolvek ODLIŠNOST, VÝNIMKU, OBMEDZENIE, alebo UPREDNOSTNENIE  založené na náboženstve ALEBO viere, ktorého cielom , resp. DOSLEDKOM je popretie , alebo narušenie uznávania, užívania, alebo výkonu ludských práv a základných slobôd na základe ROVNOSTI.

_______________________________________________________________________________

 

 

C.) Maastrichtské smernice o porušovaní ekonomiclých, sociálnych a kultúrnach práv ( Maastricht 22.26.január 1997)

 

l6 Tak ako obcianske a politické práva, ekonomické, sociálne a kultúrne práva ukladajú tri odlišné typy povinností štátom: rešpektovat, chránit a plnit. Neplnenie ktorejkolvek z troch  povinností predstavuje porušovanie týchto práv.

 

lŠtátom uskutocnovaná  línia konania v praxi.

11. K porušovaniu ekonomických , sociálnych a kultúrnych práv dochádza ked  štát  sleduje líniu svojím konaním  alebo opomenutím alebo praktickou cinnostou, ktoré úmyselne odporujú, alebo ignorujú povinnosti  vyplývajúce z Paktu, alebo nedosahujú požadovaný štandard  v konaní alebo výsledkoch. Navyše  akákolvek diskriminácia na základe rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného názoru. národného alebo spolocenského pôvodu, majetku, narodenia alebo iného štatútu s cielom spôsobit anulovat alebo zhoršit rovnaké užívanie alebo vykonávanie ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv predstavuje porušenie Paktu.

 

lZodpovednost štátu

16. Porušovania uvedené v sekcii II možno pripisovat tomu štátu v jurisdikcii ktorého sa vyskytnú.  Ako dôsledok , štát zodpovedný musí vytvorit mechanizmy na opravu týchto porušovaní, vrátane monitorovania vyšetrovania stíhania a opravných prostriedkov pre obete.

 

IV.Obete porušovania.

Jednotlivci a skupiny.

20 Tak ako v prípade obcianskych a politických práv, jednotlivci rovnako ako skupiny môžu byt obetou porušovania ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv

 

V. Nápravné opatrenia a iné reakcie na porušovania.

Prístup k nápravným opatreniam

22. každá osoba alebo skupina , ktorá je obetou porušovania ekonomického, sociálneho alebo kultúrneho práva by mala mat prístup k úcinným právnym a iným vhodným nápravným opatreniam tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni.

____________________________________________________________________

 

D.) Zoskupenie NGO, majúcich konzultatívny štatút pri Rade Európy - Skupina "Ludské práva"

 

Medzinárodné nevládne organizácie, s udeleným  poradným štatútom pri Rade  Európy ,

Zhromaždené vo svojej Skupine pre 1'udské práva v Paláci Európy v Štrasburgu 24. apríla 2001, schválili nasledovnú rezolúciu o záruke slobody presvedcenia pre všetkých v clenských štátoch Rady Európy:

 

Zdôraznujúc potrebu urobit úcinnou túto slobodu presvedcenia prostredníctvom skutocnej rovnoprávnosti obcanov akékolvek sú ich presvedce­nie náboženské alebo filozofické,

 

Vyzývame všetky clenské štáty, aby:

 

Podpísali a ratifikovali dodatocný protokol císlo 12,

Upravili svoje ústavné zákony ako aj svoje iné právne texty podla princípov a záväzkov vyššie spomenutých,

Zarucili pre svojich obcanov možnost prejavovat bez prekážok svoje presvedcenia alebo viery individuálne i kolektívne v takej miere že neporušia práva a slobody iných, ako aj ich plne podporovali k tomu výsledku, tak morálne ako financne,

Informovali pravidelne , najmenej raz do roka, medzinárodné organizácie a verejnú mienku o opatreniach prijatých v tomto zmysle.

________________________________________________________________________

 

Rezolúcia OSN / Valné zhromaždenie cís rez 53/144 zo dna 8 marca 1999

( Deklarácia o právach a zodpovednosti jednotlivcov , skupín . orgánov spolocnosti napomáhat a chránit všeobecne uznané ludské práva a slobody. )

 

clánok 1.

Každý má právo individuálne a spolocne  s inými podporovat a usilovat sa o ochranu a USKUTOCNENIE ludských práv a základných slobôd na národnej amedzinárodnej úrovni.

 

 clán 8.

1 Každý má právo individuálne a spolocne  s inými mat efektívny prístup na NEDISKRIMINACNOM základe zúcastnit sa vláde svojej krajiny a v riadení verejných záležitostí

2. Do toho sa ráta , inter alia , aj právo individuálne, alebo spolocne s inými predkladat orgánom vlády a agentúram ako aj organizáciám zaoberajúcim sa verejnými záležitostami KRITIKU a NÁVRHY na zlepšenie

 

clán.14

1. Štát je  zodpovedný za prijatie legislatívnych. súdnych administratívnych a iných vhodných opatrení  na podporu porozumenia  všetkými osobami , ktoré sa nachádzajú v právomoci jeho obcianského ekonomického, sociálneho a kultúrneho právneho systému

 

__________________________________________________________________________________

 

SÚHRN:

 

Podstatnou dimenziou každej obcianskej spolocnosti je kultúrny život obcanov a ich právo zachovávat si a rozvíjat pre každú skupinu obcanov ich vlastnú osobitú kultúru. Medzi tieto typy kultúry patrí právo obcanov udržiavat a rozvíjat si svoju NÁBOŽENSKÚ ale rovnako aj NENÁBOŽENSKÚ kultúru a životnú filozofiu

 

Všetky medzinárodné normy bez výnimky potvrdzujú, že medzi týmito dvoma odlišnými životnými filozofiami ( náboženskou alebo nenáboženskou) je absolútna parita.  Jednostranná (medzi iným aj financná) podpora dominancie jedného ideologického smeru štátom je neprípustná a je porušovaním Medzinárodného paktu o hospodárskych , sociálnych a kultúrnych právach aj v zmysle Maastriftských smerníc o porušovaniu hospodárskych sociálnych a kultúrnych práv (zo dna 22-26 januára 1997)

 

Podla odseku 6. tohto dokumentu štáty majú tri typy  povinností: povinnost rešpektovat, chránit a plnit  svoje záväzky voci obcanom s rôznou orientáciou (životnou filozofiou)

 

Podla odseku 16. štát do pôsobnosti ktorého prináležia títo  obcania je povinný zaviest mechanizmy na odstránenie porušovania týchto práv, vrátane monitorovania, vyšetrovania a zabezpecovania nápravy pre obete

 

Podla clánku 22 nie len jednotlivci, ale aj skupiny, ktoré sú obetou porušovania hospodárskych sociálnych a kultúrnych práv  majú nárok na prístup k nápravným prostriedkom nie len na národnej , ale aj na medzinárodnej úrovni.