Sept 2005

Niektoré dôkazy "štátneho" katolicizmu

DOMOV

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamsntalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

 
ROVNEJŠÍ MEDZI ROVNÝMI

 Financovanie cirkvi

Otázky finančných vzťahov štátu a cirkví sú stanovené zákonom číslo 218/1949 Zb. a v úpravách z rokov 1990 a 1992. Na základe týchto zákonov je Štát povinný priamymi dotáciami financovať platy duchovným a katechétom v plnej výške, pričom priemerný plat duchovného roku 2000 predstavoval 8 794 Sk. Z pätnástich registrovaných cirkvi na Slovensku si dvanásť uplatňuje finančné nároky z rozpočtu ministerstva kultúry. V roku 2000 to predstavovalo sumu 519 704 000 Sk vrátane prostriedkov na Slovenskú katolícku charitu vo výške 43 miliónov Sk a na Evanjelickú diakoniu vo výške 3,5 milióna Sk.

*                                              

V roku 2001 bolo z príspevku štátneho rozpočtu financovaných celkovo 2 844 duchovných a 248 prevádzkových zamestnancov cirkví a náboženských spoločností. Pri aplikácii nového zákona o financovaní cirkvi v predloženom znení by obligatórne výdavky v roku 2003 predstavovali zhruba 628 miliónov Sk. V porovnaní s každoročným navršovaním výdavkov na cirkvi o zhruba 70 miliónov Sk by prijatie zákona znamenalo zníženie ročného nárastu približne o 50 percent. Pri súčasnej výške priemerného platu v národnom hospodárstve SR a dosiahnutí plného počtu duchovných (4 009) i prevádzkových zamestnancov (391), ktorým bude štát prispievať na plat, budú obligatórne výdavky štátu na činnosť cirkví a náboženských spoločností predstavovať približne 715 miliónov Sk. Plný počet štátom platených duchovných a prevádzkových zamestnancov sa však dosiahne najskôr o päť až šesť rokov.

*                                                 

Štát priamymi dotáciami z väčšej časti kryje prevádzku ústredí cirkví (biskupských úradov) a v rámci možnosti prispieva na opravu, údržbu a ochranu sakrálnych objektov. Okrem týchto priamych dotácií štát poskytuje určité zvýhodnenia pre cirkvi a náboženské spoločnosti v oblasti dani a colných poplatkov.

*                                                Za prvej ČSR podporoval štát cirkvi len čiastočne vo forme doplatkov k platom duchovných. Ich výšku tvoril rozdiel medzi skutočnými príjmami a úrovňou spoločenského postavenia kňaza.

(podľa: Mosty 3.6.2003)


Uplatňovanie výhrady svedomia

Katolícka cirkev žiada povoliť výhradu svedomia

* pre lekárov pri interrupciách, predpisovaní antikoncepcie, umelých oplodneniach, sterilizáciách;

*   pre sudcov a právnikov pri rozvodových konaniach;

* pre brancov, učiteľov a všetkých zamestnancov, ktorým svedomie nedovoľuje pracovať cez sviatky.

Výhrada sa nevzťahuje len na katolíkov, ale na všetkých, ktorí odmietnu konať to, čo pokladá za nedovolené katolícka náuka viery a mravov.

 Náboženská výchova v školách

Katolícka cirkev už pripravila zmluvu o vzdelávaní, podľa ktorej na všetkých školách by sa malo vyučovať katolícke náboženstvo; malo by vzniknúť centrum pre budúcich učiteľov tohto predmetu, ktoré by spolufinancoval aj štát;

Slovenská republika nebude požadovať, aby sa katolícke školy pridŕžali výchovných a vzdelávacích programov, ktoré nie sú v súlade so zásadami katolíckej jdeológie; na vyučovanie na katolíckej škole bude každý pedagogický zamestnanec potrebovať osobitný súhlas cirkevnej vrchnosti;

zriaďovateľ katolíckej školy bude schvaľovať kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na stredných školách;

zriadenie katolíckeho pedagogického a katechického centra s celoslovenskou pôsobnosťou sa bude finančne podporovať z prostriedkov štátneho rozpočtu (už v prvom návrhu ide o približne dvanásť miliónov korún);