DOMOV

 

BRUSELSKÁ DEKLARACE

Z angličtiny přeložil Rudolf Krejčí

My, lid Evropy, tímto potvrzujeme naše společné hodnoty. Nejsou založeny jednou kulturou nebo tradicí, ale mají svůj základ ve všech kulturách, které vytvářejí moderní Evropu.

Potvrzujeme hodnotu, důstojnost a svéprávnost každého jednotlivce a právo každého na nejvyšší míru svobody, slučitelnou se svobodou ostatních. Podporujeme demokracii a lidská práva a usilujeme o co možná největší rozvoj každé lidské bytosti.

Uznáváme svoji povinnost starat se o celé lidstvo včetně budoucích generací a svou závislost na světě přírody a svou odpovědnost za jeho zachování.

Potvrzujeme rovnost mužů a žen. Všechny osoby bez ohledu na rasu, původ, náboženství nebo přesvědčení, jazyk, pohlaví, sexuální orientaci nebo tělesnou schopnost si musí být rovny před zákonem.

Potvrzujeme právo každého přijmout a zachovávat náboženství nebo přesvědčení své volby. Ale přesvědčení žádné skupiny nesmí omezovat práva ostatních.

Trváme na tom, že stát musí zůstat neutrální v otázkách náboženství nebo přesvědčení, žádné nezvýhodňovat ani nediskriminovat.

Trváme na tom, aby osobní svoboda byla spojována se společenskou odpovědností. Usilujeme o vytvoření spravedlivé společnosti založené na rozumu a soucítění, ve které má každý občan možnost svého plného uplatnění.

Trváme jak na toleranci, tak na svobodě projevu.

Potvrzujeme právo každého na přístupné a ucelené vzdělání.

Odmítáme zastrašováni, násilí a navádění k násilí v průběhu sporů a trváme na tom, aby se spory řešily jednáním a zákonnými prostředky.

Trváme na svobodě bádání v každé oblasti lidského života a na využívání vědy ve službách blaha lidstva. Snažíme se o tvůrčí a nikoli destruktivní využití vědy.

Podporujeme uměleckou svobodu, tvorbu hodnot a představivost a uznáváme schopnost umění obohacovat člověka. Potvrzujeme důležitost literatury, hudby a výtvarných umění pro rozvoj osobnosti a seberealisaci.

Dáno 25. března 2007 u příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv a založení Evropské unie.

BRUSELSKÁ DEKLARACE byla formálně předána Evropskému parlamentu v Bruselu 27. února 2007.

Prevzaté z časopisu "MAJÁK" Vol 16, čís 1, str.16, (2009)